Afskaffelse af markedslejen

1)
Vi har skrevet et Åbent Brev til samtlige medlemmer er Købehavns Borgerrepræsentation

2)
Skrivelse fra Statsforvaltningen om hvilke regler der gælder for de kommuner der stadig vælger markedslejen som lejereguleringsmekanisme.

3)
Folketinget har vedtaget at det er op til den enkelte kommune selv at afgøre om de vil bruge markedslejen eller gå tilbage til den tidligere pristalsregulerings-praksis. Se lovforslag og bemærkninger til dette.ad 1)
22.09.2013

 

Åbent brev til samtlige medlemmer af

Københavns Borgerrepræsentation

 

Fjernelse af markedslejebegrebet i forbindelse med leje af kommunale grunde til brug for kolonihaver og nyttehaver

 

Det var en stor glæde for os da Folketinget d. 3. juni 2013 besluttede at det igen skal være op til kommunerne at bestemme om der skal lægges en kunstig markedslejevurdering eller forbrugerprisindekset til grund for betaling til kommunen for leje af kommunalt jord til kolonihaver/nyttehaver.

 

Et enigt udvalg under Naturstyrelsen anbefalede den nødvendige ændring af Kolonihaveloven. Hensigten med ændringen, som blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF og Enhedslisten, er følgende:

·         At kolonihaveområderne fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden,

·         At det skal være et økonomisk realistisk fritidstilbud for alle dele af (by)befolkningen,

·         At alle på lige for har adgang til at komme i betragtning til en kolonihave,

·         At der skal være en offentlig tilgængelig venteliste

 

Vi er lejere på en af Københavns kommunes grunde, og har været dette siden 1909.

 

·         Vi bor klods op af Helsingør Motorvej/Lyngbyvej og Ringbanen.

·         Om nogle få år vil vi have den kommende Fly-ower-Nordhavnsvej lige udenfor døren.

·         Næste år vil en gang-/cykelbro tilsluttes Rørsøstien – lige foran hovedindgangen til vores haveforening. Vi er i øvrigt meget glade for den kommende gang-/cykelsti, som er en del af den grønne cykelrute,

·         Vores haveforening ligger placeret ovenpå en tidligere sø/mose – Lersøen/Rørsøen, som i perioden fra 1880’erne til 1920’erne blev opfyldt med latrin og affald.

·         Vi er en såkaldt overnatningshave/kolonihave og må derfor kun overnatte 7 måneder om året, i perioden 1.4-31.10. Langt de fleste af husene er af en sådan beskaffenhed, at de fleste kun overnatter c. 4 måneder om året. Det er for koldt at overnatte i husene i ydermånederne.

·         Vi må kun bebygge arealet med 15 %, som er mindre end de ofte 20 % - 25 % som fx villaer må bebygge.

·         En del af de haver, der ligger lige op ad Lyngbyvej, fik oversvømmede deres haver i forbindelse med de store oversvømmelser i 2010 og 2011,

·         I 2008 betalte hvert medlem 3.800 kr. i ekstra kontingent til etablering af hegn omkring haveforeningen grundet massehærværk og 2 kolonihave der blev brændt – vinteren 2007/2008

 

Vi har de sidste 12 år haft åbne ventelister – se vores hjemmeside www.hffremtiden.dk

 

 

Vi er i alt 34 haver i Haveforeningen Foreningen. Vi har følgende medlemssammensætning:

 

·         45 voksne kolonister

·         22 børn

·         14 pensionister/efterlønsmodtagere (31 %)

·         16 enlige (47 %)

·         31 på arbejdsmarkedet (69 %)

·         6 enker/enkemænd

 

En stor del af vores enlige medlemmer vil have svært ved at klare en højere leje, ligesom en del af de ældste pensionister uden arbejdsmarkedspension også vil have samme problemer. Hvis man er enlig pensionist er det helt umuligt at betale mere.

 

De fleste haveforeninger på kommunalt ejede jorde i Københavns har indgået en ny lejeaftale med virkning fra juni 2011, som gælder til 2025. Denne indebærer blandt andet en stigning i lejen – beregnet efter et fiktivt markedslejeprincip. For eksempel ligger vores haveforening på et område der er fredet (jf. Frednings- og udviklingsplan for Lersøparken/Kolonihaveparken 2009), foruden at vi er ”varig have”, jf. Kolonihaveloven af 2001.

 

Kommunen var ufravigelig i deres krav om udlejning efter markedslejeprincippet, med henvisning til en afgørelse i Københavns Statsforvaltning i 2009

Vi er, ifølge tidligere lejekontrakt fra 1992, blevet reguleret i forhold til forbrugerprisindekset - lige indtil 2009, hvor Statsforvaltningen kom med deres afgørelse om at kolonihaver ikke må udlejes til over eller under markedslejeprisen.

 

På vores ekstraordinære generalforsamling 30. marts 2011 besluttede vi at tiltræde forslaget om ny lejekontrakt med Københavns kommune. Dette under forudsætning af at der skulle være en genforhandling af kontrakten såfremt markedslejebegrebet blev afskaffet ved ændring af lovgivningen.

 

Nedenfor en oversigt over hvad årslejen er efter markedslejebegrebet og hvad det ville være såfremt forbrugerprisindekset fortsat bruges som reguleringsmekanisme.

 

 

 


Jordleje pr. år

 

 


 

 

 

 


Ved ny

 

Ved tidl.

 


lejekontrakt

 

lejekontrakt

 


(markedsleje)

 

(prisindeks – estimeret 2 % årlig lejestigning)

 


 

 

 Pris pr. kv.m.

      pr. år

             pr. år

 


 

 

 

2010


4,189 kr.

1.926

1.926

2011


4,30 kr.

1.977

1.976

2012


4,55 kr.

2.092

2.031

2013


5,09 kr.

2.340

2.058

2014


5,34 kr.

2.455

2.099

2015


5,59 kr.

2.570

2.141

2016


6,19 kr.

2.846

2.184

2017


8,57 kr. .

3.940

2.227

2018


11,50 kr. .

5.287

2.317

2019


13,72 kr.

6.307

2.364

2020


15,98 kr.

7.347

2.411

2021


16,30 kr.

7.493

2.459

2022


16,63 kr.

7.645

2.508

2023


16,96 kr.

7.797

2.559

2024


17,30 kr. .

7.953

2.610

2025


17,64 kr.

8.110

2.662

 

I 2011 steg forbrugerprisindekset med 2,6 %

I 2012 steg forbrugerprisindekset med 2,8 %

I 2013 steg forbrugerprisindekset med 1,3 %

Disse tal er brugt som udgangspunkt i sidste kolonne

I årene fra 2014-2025 er der brugt 2 % som stigningstakst

 

 

Ved brug af markedslejeprincippet vil lejen 1 2025 mere end tredobles, set i forhold til hvis man brugte forbrugerprisindekset.

 

Derudover skal lægges de øvrige driftsudgifter af kolonihaven, såsom vand, renovation, vedligeholdelse, forsikringer, administration etc.

 

Vi står endvidere over for at skulle kloakeres, hvilket vi finder fornuftigt, set i forhold til miljøet. Vi har forespurgt Københavns kommune hvad dette vil komme til at betyde – rent økonomisk - for vores medlemmer.

 

Kommunen skriver i et svar til os pr. 13.02.12 følgende.

·         Det forventes at der bliver vedtaget en ny spildevandsplan i 2012 (er senere udskudt til 2014 – brev af 17.9.2013) som indebærer at alle kolonihaver skal kloakeres senest i 2025. (Det forventes at starte i 2018/2019 – brev af 17.9.2013)

·         Kommunen skal som grundejer stå for kloakeringen og tilslutningsbidraget

·         Lejer sørger for tilslutningen fra de brønde som kommunen etablerer på hver grund og ind til kolonihavehuset,

·         Tilslutningsbidraget vurderes til at koste mellem 35.000 kr. til 58.000 kr., afhængig af om der kun kloakeres for spildevand. (Der arbejdes for nedsættelse af dette – brev af 17.9.2013).

·         Intern hovedkloak og stikledninger vurderes til at koste mellem 30.000 kr. til 100.000 kr. pr. lod

·         Tilslutning til hver havelod c. 15.000 kr. til 20.000 kr.

 

Uagtet finansieringsformen bliver det en stor udskrivning for hvert medlem. Kommunen vil som ejer skulle stå for etablering af kloakering og tilslutningsbidraget.

 

Vi var meget glade og positive da overborgmester Frank Jensen på ved vores Sankt Hans-arrangement i år blandt andet sagde følgende:

”Min politiske mentor Svend Auken stod fadder til Kolonihaveloven, der reddede kolonihaverne fra stærke markedskræfter.

Og jeg selv er utroligt glad for, at Svends niece – den nye miljøminister – nu har givet os lov at udleje kolonihaver under markedslejen.

· Kolonihaver skal også i fremtiden være et fritidstilbud til alle københavnere.”

Resten af talen kan læses på www.hffremtiden.dk

·         Vi vil anbefale alle kolonister i Haveforeningen Fremtiden til at:

·         Vi vil anbefale alle kolonister i de 400 haver i Lersøsammenslutningen til at:

·         Vi vil opfordre alle kolonister i Københavns kommune til at:

 

Stemme på de partier eller enkeltpersoner der vil afskaffe markedslejebegrebet i forbindelse med udlejning af kommunale jorde til kolonihaver/nyttehaver således at det igen bliver udlejet efter forbrugerprisindekset, med udgangspunkt i hvad dette var i 2010. Og dette uanset hvem der efter valget måtte blive forhandlingsberettiget borgmester på kultur- og fritidsområdet.

 

 

Med venlig hilsen

 

På vegne af Haveforeningen Fremtiden

Jørgen Ullman

Formand

Sekretær i Lersøsammenslutningen

(HF Venners Lyst, HF Øbro, HF Blomsten, HF Fremtiden, HF 4. maj, HF Aldersro)


2)
Hvis markedslejen bruges - se nedenstående notat