Byggeregler

1) Byggeregler for kolonihaver i Københavns Kommune


2) Dispensationsaftale med Københavns kommune


1. Byggeregler

Kreds 1, Toftegårds alle 42, 2500 Valby

Byggeregler for Kolonihaver, overnatningshaver, i Københavns Kommune

1. Der må på det enkelte havelod kun opføres et kolonihavehus samt et udhus.

Den samlede bebyggelse på et lod må maksimalt udgøre 15 % af grundarealet af det enkelte lod. Der må dog maksimalt bygges 60 m2 inklusiv udestuer og udhuse – dog eksklusiv åbne og overdækkede terrasser. En overdækket terrasse skal være åben i hele den ene side evt. med brystværn på max. 1 m.

Bebyggelsen skal være i en etage med mulighed for tårne, spir og kupler inden for den maksimale bygningshøjde på 4 m.

Et legehus på max. 4,9 m2 kan opsættes.

Drivhus max. 9,9 m2 må opstilles overalt på havelodden og skal benyttes som drivhus.

2. Bebyggelsens ydervægge samt beklædning skal opføres i træ eller fibercement-facadeplanker.

3. Bebyggelsen skal opføres på fundament, minimum sokkelsten, og der skal etableres rottesikring.

4. Det tilstræbes, at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger byggelinjen.

5. Enhver bygning og træterrasse skal ligge mindst 2,5 m fra lodskel. Cementfliser og træfliser lagt direkte på jorden betragtes ikke som terrasse. Såfremt skelafstanden ikke kan overholdes, skal lejer ansøge udlejer om eventuel dispensation fra reglen om skelafstand.

6. Lovlige regnvandsfaskiner samt godkendte spildevandstanke/samletanke skal placeres 2,5 m fra skel.

7. Tegningsmateriale med samtlige mål på byggeri, skelafstand for såvel nybygning som ændring af bebyggelsen skal godkendes af bestyrelsen for haveforeningen. Ved bygningsændring skal oprindelige byggeår oplyses. Bestyrelsen videresender byggeansøgning til Kreds 1 til godkendelse. Byggeri/ændring må først påbegyndes efter godkendelse i kredsen.

Alt godkendt byggeri skal være tilendebragt inden 1 år fra godkendelses dato.

8. Bemærk at for byggeri fra før 1992 gælder særlige regler iht. ”Aftale om fortolkning af 1992-dispensationen for koloni- og nyttehaver” gældende fra 17. december 2015.

Dispensation for ovennævnte kan kun gives af Københavns kommune. Ansøgning fremsendes gennem bestyrelsen til Kreds 1.

Ansøgning om samletank kan kun ske digitalt via Københavns Kommune, Byg og Miljø, selvbetjening. Dette gøres primært af en autoriseret kloakmester.

Byggetilladelse til etablering af foreningshuse søges hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, Njalsgade 13, 2300 København S gennem Kreds 1.

Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den 11. maj 2016.


2) Dispensationsaftale


Ny aftale om fortolkningen af 1992- dispensationen

Der har hersket usikkerhed om fortolkningen af den dispensation vedrørende huse opført før 1992, som i 2001 blev aftalt mellem Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune.

 

Forbundet har derfor i samarbejde med Kredsen forhandlet dette spørgsmål med Københavns Ejendomme, og der er opnået enighed om vedhæftede aftale, som detaljeret beskriver, hvorledes dispensationsaftalen skal forstås. Det til aftalen knyttede bilag beskriver med praktiske eksempler, hvordan aftalen skal administreres i en række konkrete situationer. I tvivlstilfælde kan foreningen i øvrigt rette henvendelse til Kredsen.

 

Orientering af de berørte lejere om den indgåede aftale vedrørende 1992- dispensationen

Foreningen anmodes om snarest at udlevere en kopi af aftalen med bilag til hver lejer i foreningen, som er omfattet af dispensationen.

 

Så snart denne orientering har fundet sted, bedes foreningen tilsende Forbundet en komplet oversigt over de berørte lejere med angivelse af deres navn og havelodsnummer/ stinummer. Oversigten bedes være Forbundet i hænde senest den 1. marts 2016.

 

Registrering af byggeri omfatte af 1992- dispensationen

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvorledes oplysninger om byggeri fra før 1992 mest hensigtsmæssigt kan registreres, så de er til rådighed for behandlingen af fremtidige sager om salg og byggeri på de berørte havelodder. Det overvejes i den sammenhæng også, hvilket materiale, f. eks. i form af opmålinger og fotodokumentation, der bør registreres sammen med de allerede foreliggende oplysninger. Forbundet forventer, at disse spørgsmål vil være afklaret inden udløbet af marts måned, hvorefter vi vil vende tilbage herom.

 

Konsekvenser for vurderinger

Opmærksomheden henledes på, at det er en konsekvens af den aftalte fortolkning, at alt byggeri fra før 1992 på de berørte havelodder fremover skal medregnes fuldt ud ved vurdering. Dette gælder dog kun for vurderinger, der er foretaget efter den 17. december 2015, hvor aftalen med Københavns Ejendomme trådte i kraft. Det er vigtigt, at bestyrelsen orienterer foreningens vurderingsudvalg om denne ændring.

 

Øvrige havelodder med byggeri der ikke opfylder gældende byggeregler

Forbundet vil i samarbejde med Kredsen fortsætte drøftelserne med Københavns Ejendomme om mulighederne for lovliggørelse af øvrigt byggeri i Forbundets haveforeninger i kommunen, som ikke overholder de gældende byggeregler. Der stiles efter at kunne afslutte disse drøftelser i løbet af foråret.

 

 

 

 

 

 

Aftale om fortolkning af l992-dispensationen for koloni- og nyttehaver

Kolonihavehuse, som er omfattet af Københavns Kommunes dispensation for byggeri fra før 1992, mâ ikke ændres ved ombygning, udvides ved tilbygning eller helt- eller delvis genopføres, uden at de nugældende byggeregler overholdes. Det gælder uanset om evt. supplerende byggeri, f.eks. et redskabsskur eller en åben eller overdækket terrasse, opfylder gældende regler med hensyn til skelafstand. Alt yderligere byggeri på havelodden forudsætter således en dispensation fra kommunen.

 

Derimod er det tilladt at foretage almindelige løbende vedligeholdelsesarbejder på huse omfattet af dispensationen, således at husene i deres levetid fremtræder velvedligeholdte.

 

Sådanne vedligeholdelsesarbejder er eksempelvis udskiftning af døre og

vinduer med tilsvarende nye døre og vinduer, reparation eller udskiftning af

tagbelægning og reparation af udvendigt træværk, der er nedbrudt som følge

af råd eller ælde.

 

Tilsvarende vil det være tilladt at udbedre skader på huset som følge af stormskade, vandindtrængning eller brand, medmindre huset er totalskadet.

 

Ved fortolkning af dispensationen for byggeri fra før l992 må herefter ved almindelige vedligeholdelsesarbejder forstås arbejder, der alene tilsigter at opretholde bygningens tidligere tilstand i henseende til sammensætning, inddeling og beskaffenhed efter slid og forringelse som følge af bygningens brug og vejrpåvirkninger.

 

Ved iværksættelse af enhver form for arbejde, der falder udenfor definitionen af almindelig vedligeholdelse, falder dispensationen væk i sin helhed, og der kan ikke foretages arbejder på huset, uden at de gældende byggeregler opfyldes for al bebyggelse på havelodden.

 

Det påhviler haveforeningens bestyrelse at føre løbende tilsyn med, at der

ikke foretages genopretningsarbejder i strid med ovenstående.

Ovenstående fortolkning tillige med Bilag til aftale om fortolkning af

l992-dispensation for koloni- og nyttehaver vil fremover blive lagt til

grund i forbindelse med tvivlsspørgsmål vedrørende de huse, er omfattet af

I 992-dispensationen.

 

 

Bilag til aftale om fortolkning af 1992- dispensation for koloni- og nyttehaver

Spørgsmålet om, hvilke arbejder der må foretages på byggeri omfattet af dispensationen, har givet anledning til tvivl. Københavns Ejendomme og Kolonihaveforbundet har derfor efter forhandling indgået en aftale, som præciserer dispensationens omfang på dette punkt.

 

Aftalen vedrører kun huse, som ikke på opførelsestidspunktet opfyldte de dagældende byggeregler. Huse der er lovligt opført efter de tidligere gældende regler, forbliver således lovlige, så længe de ikke ændres, eller de kun ændres inden for rammerne af de nu gældende byggeregler.

 

Dette bilag indeholder en række eksempler på, hvad der vil være tilladt/ikke tilladt inden for dispensationen. Husene i eksemplerne er alle omfattet af dispensationen, fordi deres areal eller placering på havelodden ikke var i overensstemmelse med de regler, der gjaldt på opførelsestidspunktet, og fordi de heller ikke overholder de nye byggebestemmelser i lejekontrakten

fra 2011 med Københavns Ejendomme.

 

Eks. l)

A har igennem en årrække ikke brugt sin kolonihave så meget. Han har vedligeholdt beboelseshuset nogenlunde, mens et tilbygget skur er forfaldet så meget, at der nu er fare for, at skurets vægge skrider ud og taget falder sammen. A ønsker at nedrive og genopføre skuret, før han sælger.

A har ikke ret til at genopføre skuret, men A har ret til at fjerne skuret helt, uden at dispensationen vedrørende huset bortfalder.

 

Eks.2)

B's hus overskrider ikke arealgrænsen, men ligger 1 m for tæt pä skel. B ønsker at udvide huset med 6 kv.m., så det når op på det maksimalt tilladte areal. De ekstra 6 kvm. vil komme til at ligge mere end 2,5 m fra skel.

B har ikke ret til at udvide huset, da det udvidede hus fortsat ikke opfylder afstandskravet til skel.

 

Eks.3)

C's hus står nogenlunde, som det blev bygget i 1944. Men der er nu opstået råd i flere vinduesrammer, ligesom yderdørene er medtagne af vind og vejr og trænger til udskiftning. Remmen på huset trænger nogle steder også til udskiftning. Huset er beklædt med tagpap, som senest blev udskiftet for godt 20 år siden. C ønsker nu at sætte huset i stand. Han vil derfor skifte de rådne vinduesrammer og de rådne dele af remmen p å huset samt isætte nye yderdøre. Samtidig vil han lægge ny tagpap på huset.

C har ret til at foretage de nævnte arbejder" som er almindelige vedligeholdelsesarbejder og sigter på at opretholde bygninqens hidtidige tilstand.

 

Eks.4)

D har ikke vedligeholdt sit hus igennem en længere årrække. Der er gået råd i remmen og store dele af gulvet, ligesom ydervæggenes bærende træværk og den udvendige træbeklædning er medtaget af råd. Da taget har været utæt igennem flere år, er der også opstået råd i det meste af taget. D ønsker

nu at genoprette huset. Han vil gennemføre genopretningen i etaper, hvor han vil starte med at udskifte fodrem, gulve og tagbrædder samt tagplader. Derpå vil han udskifte én eller to husvægge pr. år.

D's hus er så misligholdt at D ikke har ret til at foretage de påtænkte arbejder. da de reelt har karakter af en genopførelse af huset. Ved vurdering med henblik på salg bør vurderingsudvalget bedømme huset til nedrivninq og dermed fastsætte en værdi for huset på 0 kr.

 

Eks.5)

Foran E's hus, som ligger mindre end 2,5 m fra skel, ligger der en 10 kvm stor træterrasse, som ligeledes ligger mindre end 2,5 m fra skel. E vil gerne udvide terrassen med et par meter. Udvidelsen vil komme til at ligge mere end 2,5 m fra skel.

E har ikke ret til at udvide terrassen, da den udvidede terrasse stadig vil ligge mindre end 2.5 m fra skel.

 

Eks.6)

F's hus, som står for tæt på ske1, bliver ramt af et lynnedslag og brænder helt ned. F ønsker at genopføre huset i samme skikkelse og med samme placering som før.

Da huset er totalskadet, har F ikke ret til at genopføre huset som ønsket.

 

Eks.7)

G's hus, som er 65 kvm stort, bliver ramt af en brand, som ødelægger taget og én af husets vægge.  G ønsker at udbedre skaderne.

G har ret til at udbedre brandskaderne, da huset ikke er totalskadet.Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.04 | 19:57

Hej!
Samme spørgsmål: jeg vil meget gerne høre mere om hvornår det kunne blive muligt at blive skrevet op hos jer?
Mvh Anna

...
08.04 | 13:54

Kære Jørgen... Jeg er meget interesseret i en have ved jer. Kan i oplyse hvornår man kan blive skrevet op :)

...
04.04 | 19:28

Kære Jørgen

Jeg ser frem til at høre hvornår der åbnes op for opskrivning til ventelisten.

Venlig hilsen,

Herbert Boersma

...
03.04 | 23:15

Ønsker at få at vi, hvornår der åbnes for opskrivning på venteliste

...
Du kan lide denne side