Kolonihaveforbundets vedtægter + Kreds 1

1) Vedtægter for Hovedstaden Syd Kreds

2) Vedtægter for Kolonihaveforbundet


Vedtægter
for
Kolonihaveforbundet HOVEDSTADEN SYD kreds.

§ 1. Kredsens navn og stiftelse
1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, HOVEDSTADEN SYD kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune.
         1.2. Kredsen er stiftet 28. februar 1982 i medfør af Forbundsvedtægtens § 3, stk.1.
§ 2. Formål og virke
2.1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Kolonihaveforbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægtens § 2.
2.2. Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger:

 1. Arbejder for at fremme de enkelte haveforeningers engagement i kolonihavebevægelsen.
 2. Arbejder for at sikre, at de enkelte foreningers idéer, synspunkter og ønsker inddrages i arbejdet i forbundets kompetente organer.
 3. Arbejder for at sikre foreningernes engagement i kredsens udpegning af tillidsfolk til forbundets kompetente organer.
 4. Koordinerer forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører flere eller alle foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om lejekontrakter, bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning, offentlige anlæg og serviceydelser mv., jfr. dog stk. 2.3.
 5. Holder foreningerne orienteret om arbejdet i og beslutninger truffet af forbundets kompetente organer samt bistår foreningerne med at føre beslutningerne ud i livet.
 6. Bistår foreningerne med at sikre, at deres regler og vedtægter er i overensstemmelse med kreds- og forbundsvedtægt samt offentlige regler og lovgivning.
 7. Foretager godkendelse af byggesager, hvor dette er aftalt med foreningen/kommunen.
 8. Hjælper med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne.
 9. Besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen.
 10. Søger om fornødent bindende eller vejledende ordensregler vedtaget for alle haveforeninger i kredsen.
 11. Indkalder og afholder generalforsamling i medlemsforeningerne i de § 2, stk. 4, nævnte tilfælde.
 12. Fastlægger regler og procedurer for foreningernes indberetning til kredsen af oplysninger, som er nødvendige for kredsens varetagelse af sine opgaver.

         2.3.      Kredsbestyrelsen varetager i samarbejde med forbundsledelsen følgende opgaver:

 1. Deltager i forhandling, herunder genforhandling, og indgåelse af lejekontrakter, hvor Kolonihaveforbundet står som lejer.
 2. Deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder i samarbejde med forbundsledelsen om arealplanlægning, offentlige anlæg, kloakering, byggeforhold mv., som berører foreninger i flere kredse eller kan være af betydning for forbundets medlemsforeninger som helhed. 
 3. Bistår i øvrigt efter anmodning forbundsledelsen ved udredning af sager, som angår kredsens foreninger og ved behandling af spørgsmål af generel karakter.

     
        2.4. Hvis kredsbestyrelsen i særlige tilfælde skønner, at der er et påtrængende behov for, at en forenings medlemmer får lejlighed til at træffe beslutning i en sag, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling, kan kredsbestyrelsen opfordre foreningens bestyrelse til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis foreningens bestyrelse undlader at følge kredsbestyrelsens opfordring, kan kredsbestyrelsen - for foreningens regning - indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med den angivne sag på dagsordenen. Kredsbestyrelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning.
Efter vedtagelse i Kolonihaveforbundets Forretningsudvalg kan forbundsledelsen under tilsvarende betingelser - for foreningens regning - indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en medlemsforening, i tilfælde hvor kredsbestyrelsen ikke har fundet dette nødvendigt. Forbundsledelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning .
§ 3. Kredsrepræsentantskabet
       3.1. Kredsens øverste myndighed er kredsrepræsentantskabet.
        3.2. Det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og referent. 2.  Beretning. 3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab med evt. revisionsberetning. 4. Indkomne forslag. 5.  Godkendelse af budget for det kommende år. 6.  Valg af kredsformand/ kredskasserer. 7.  Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8.  Valg af interne kredsrevisorer og suppleanter.
9. I kongres år valg af delegerede til forbundets kongres og evt. suppleanter.
        3.3. Ordinært kredsrepræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, adresseret til de enkelte foreningers formænd. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet. Med indkaldelsen skal følge kredsens reviderede årsregnskab, budgetforslag for det kommende år samt indkomne forslag
       3.4. Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være kredsformanden i hænde senest 1. februar.
Der kan på repræsentantskabsmødet stilles skriftlige ændringsforslag.
         3.5. Adgang og stemmeret har foruden kredsbestyrelsen, der er fødte medlemmer, repræsentanter fra kredsens tilsluttede foreninger. Ret til at repræsentere en forening bortfalder ved medlemskabets ophør.
Hver er berettiget til at lade sig repræsentere med mindst 2 repræsentanter, hvoraf mindst 1 repræsentant skal være medlem af foreningens bestyrelse. Foreninger med over 300 medlemmer har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 medlem pr. 150 medlemmer, dog med max. 4 repræsentanter.
Ved registrering på repræsentantskabet udleveres stemmesedler.
Formanden for Kolonihaveforbundet, eller den, han bemyndiger hertil, har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret.
         3.6. Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer.
         3.7. Beslutning om ændringer i vedtægt, optagelse af kollektive lån og kredsens eventuelle opløsning forudsætter dog, at mindst 2/3 af repræsentanterne har givet fremmøde, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
         3.8.   Afstemning foretages ved håndsoprækning (evt. stemmekort), dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller hvis et flertal af kredsbestyrelsen eller dirigenten måtte ønske det.
Til optælling af stemmer nedsættes et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der under dirigentens ledelse foretager optælling.
         3.9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
         3.10. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på repræsentantskabsmødet, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
         3.11. Repræsentantskabsmødets protokol underskrives af mødets dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af kredsens formand senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse.
§ 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde .
4.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det besluttes af kredsbestyrelsen, eller når mindst 1/4 af repræsentantskabets medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
4.2. Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der kun træffes beslutning, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde , er til stede. Forslagsstillerne motiverer selv den opstillede dagsorden.
     4.3. Indkaldelse skal finde sted senest 8 dage efter kravets fremsættelse. Repræsentantskabsmødet skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
§ 5. Kredsbestyrelsen.
5.1. Kredsbestyrelsen består af 1 kredsformand, 1 kredskasserer, samt 5 kredsbestyrelsesmedlemmer.
Kredsformand og kredskasserer vælges direkte på repræsentantskabsmødet.
        5.2. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer kan ske enten efter skriftlig indstilling fra  kredsens foreninger (bestyrelsen), eller på repræsentantskabet.
Et bestyrelsesmandat bortfalder ved ophør af medlemskab af en forening i kredsen.
        5.3. I lige år vælges:
Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
I ulige år vælges:
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
                 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år
        5.4. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
         5.5. Kredsbestyrelsen oppebærer honorar efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. (budgettet)
Honoraret reguleres efter forbundets indekstal.
         5.6. Kredskassereren varetager kredsens samlede regnskabsaflæggelse under direkte ansvar over for repræsentantskabet .        
         5.7. Kredsbestyrelsen afholder møde så ofte kredsformanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 2 kredsbestyrelsesmedlemmer kræver det - dog mindst hver tredje måned.
         5.8. På det første kredsbestyrelsesmøde efter ordinært repræsentantskabsmøde konstituerer kredsbestyrelsen sig med næstformand og ankeudvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særopgaver.
         5.9. Såfremt kredsformand, eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før repræsentantskabsmødet, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg.
         5.10. Over kredsbestyrelsesmøderne føres en protokol, hvori et hvert mindretal, såfremt det fremsætter ønske herom, har krav på at få sine meninger protokolleret. Et protokollat skal godkendes af kredsbestyrelsen.
        5.11. Kredsbestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
- en bestyrelsesansvarsforsikring, som omfatter kredsbestyrelsens erstatningsansvar ved
uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
- en underslæbsforsikring, der omfatter kredsens tab ved underslæb i forbindelse med administration af kredsens midler.
- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter ankeudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger.      
        5.12. Tavshedspligt.
Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af kredsbestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for kredsen.
Medlemmer af kredsens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse/medlem.                         
§ 6.  Valg af revisorer:
         6.1. Der vælges 2 revisorer på skift hvert andet år
         6.2. Hvert år vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år.
§ 7.  Valg af delegerede til forbundets kongres.
          7.1. Valg af delegerede sker i henhold til forbundsvedtægten § 8 og indberettes til Kolonihaveforbundet.
          7.2. Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder kredsbestyrelsen de delegerede og suppleanter til et møde, hvor koordinering og prioritering af kredsens samlede oplæg til kongressen foretages.
§ 8. Kontingent.
          8.1. For medlemskab af kredsen betaler foreningerne, ud over det til enhver tid gældende kontingent til Kolonihaveforbundet, et kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet..
          8.2. Kontingentåret følger regnskabsåret, 1. januar til 31. december. Kredskontingentet forfalder i 2 rater henholdsvis 1. j anuar og 1. j uli. Kontingentet skal være indbetalt senest 10. januar og 10. juli.
Ved for sen indbetaling pålægges 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Der kan pålægges gebyr.
§ 9. Regnskab.
         9.1. Kredsens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.
          9.2. Det påhviler kredskassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
9.3. Det påhviler i øvrigt kredskassereren, på ordinære kredsbestyrelsesmøde r at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
9.4. Kredsens midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Regler om disposition over midlerne fastsættes af kredsbestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
§ 10.  Tegningsret.
I økonomiske forhold tegnes kredsen udadtil af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer k redsformanden kredsen udadtil og er ansvarlig for kredsens daglige ledelse, herunder evt. kredskontor.
§ 11. Revision.
        11.1. Revision af kredsens regnskabsaflæggelse finder sted ved de af repræsentantskabet valgte interne revisorer.
11.2. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale med mere, ligesom de skal kontrollere gennemførelsen af de af repræsentantskabet trufne beslutninger i økonomisk henseende.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere kredsens bøger, regnskabsbilag samt formue.
Revisorerne skal foretage mindst ét årligt kasseeftersyn. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.
11.3. Revisorerne er berettiget til at forlange regnskabet revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, såfremt de under gennemgangen af kredsens regnskaber støder på forhold, der efter deres skøn kan motivere dette.
        11.4. Revisorerne fører en revisionsprotokol, som kredsbestyrelsen skal have forelagt efter hver afholdt revision.
§ 12.  Foreningsgeneralforsamlinger.
        12.1. Kredsbestyrelsen har ret til at overvære de under kredsen hørende foreningsgeneralforsamlinger med taleret, men uden stemmeret.
        12.2 Senest 14 dage før foreningernes generalforsamlinger tilsender de kredsen dagsorden, regnskab samt angivelse af tid og sted for mødets afholdelse.
§ 13.  Ophørsbestemmelser.
        13.1. I tilfælde af kredsens opløsning, skal kredsens midler i det hele tilfalde de enkelte foreninger i forhold til deres medlemstal.
Vedtaget på repræsentantskabsmødet 24.4.2013


Side 1 af 12

VEDTÆGT

FOR

KOLONIHAVEFORBUNDET

§ 1. Forbundets navn og stiftelse

1. Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET.

2. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908.

§ 2. Definitioner

1. Medlem

Som medlem anses haveforeninger optaget i Kolonihaveforbundet samt enkeltpersoner, der har underskrevet en lejekontrakt eller en brugsretsaftale om en kolonihave i en haveforening under Kolonihaveforbundet.

2. Udlejede haver

Når det af denne vedtægt fremgår, at noget skal opgøres på grundlag af antal udlejede haver, er det antallet af udlejede haver pr. seneste kvartal, der benyttes, jf. dog § 9, stk. 4.

§ 3. Formål og virke

1. Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af havefolk organiseret i kolonihaveforeninger og har til formål at arbejde for medlemmernes interesse i alle spørgsmål af betydning for kolonihavebevægelsen.

2. Dette søges blandt andet opnået ved,

at arbejde for at oprette af nye kolonihaveområder, og herunder medvirke til at optage lån hertil samt for at bevare allerede eksisterende kolonihaveområder,

at arbejde for at indpasse kolonihaver i den offentlige planlægning samt for at fremskaffe arealer til kolonihaveformål med støtte fra stat og kommuner,

at arbejde for at fastholde og udbygge den lovmæssige beskyttelse af kolonihaver,

Side 2 af 12

at arbejde for at fastholde og udbygge kontakter med offentlige myndigheder i alle spørgsmål af interesse for kolonihavebevægelsen,

at arbejde for at udvikle og forny kolonihavebevægelsen,

at rådgive i spørgsmål, som er af direkte betydning for foreningernes virke,

at stille juridisk bistand til rådighed for foreningerne i spørgsmål, som af Forretningsudvalget eller Hovedbestyrelsen vurderes at være af generel betydning for den samlede kolonihavebevægelse,

at modvirke enhver form for kapitalvinding i forbindelse med, at medlemmer afhænder bebyggelse samt havens anlæg og beplantning,

at bekoste en årlig præmiering af haverne efter regler fastlagt af Kolonihaveforbundet,

at udgive et medlemsblad og andre publikationer til fremme af kolonihavesagen,

at samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland.

§ 4. Organisationsforhold

1. Kolonihaveforbundet består af følgende organer:

a) Kongressen, jf. § 9

b) Hovedbestyrelsen, jf. § 11

c) Forretningsudvalget, jf. § 11

d) Kolonihaveforbundets kredse, jf. § 4 stk. 2

e) Kredsenes vurderingsankeudvalg, jf. § 12

f) Revision, jf. § 16

2. Landet er opdelt i følgende storområder og kredse:

Storområde

Kreds

Kommuner

1.

Hovedstaden syd

København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby

Hovedstaden vest

Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje Tåstrup

Hovedstaden sydvest

Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Greve, Solrød

Hovedstaden midt

Gladsaxe, Herlev

2.

Nordøstsjælland

Rudersdal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Allerød, Furesø

Nordsjælland

Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Egedal

Midtsjælland

Roskilde

Nordvestsjælland

Holbæk, Kalundborg, Odsherred

Vestsjælland

Slagelse, Sorø

Midt og Østsjælland

Ringsted, Køge, Lejre, Faxe, Stevns

Side 3 af 12

Storstrøms

Lolland, Vordingborg, Næstved

3.

Odense

Odense, Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde

Sydøst Fyn

Nyborg, Svendborg, Faaborg, Midtfyn, Langeland, Ærø

4.

Sønderjylland

Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder

Sydvestjylland

Esbjerg, Varde, Vejen, Kolding, Fanø

Sydøstjylland

Vejle, Horsens, Skanderborg, Odder, Billund, Samsø,

Hedensted, Fredericia

Vestjylland

Herning, Holstebro, Ikast- Brande, Ringkøbing- Skjern, Lemvig, Struer

Østjylland

Randers, Norddjurs, Favrskov, Mariagerfjord, Syddjurs

Århus

Århus

Midtjylland

Viborg, Silkeborg, Skive, Morsø, Vesthimmerland, Thisted

Vendsyssel

Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev

Nordjysk

Ålborg, Rebild

Inden for kredsen skal kredsbestyrelsen arbejde for gennemførelsen af Kolonihaveforbundets formål og virke, jf. § 3.

§ 5. Medlemskabs indgåelse

1. Enhver haveforening, der er oprettet under medvirken af Kolonihaveforbundet, eller som på anden måde er forpligtet til medlemskab, skal med alle dens medlemmer stå som medlem af Forbundet og den lokale kreds.

2. Haveforeninger, der kan tilslutte sig Kolonihaveforbundets formål og virke, kan på tilsvarende betingelser optages som medlem. Indmeldelse af en haveforening sker gennem den lokale kreds.

3. Enkeltpersoner anses som medlem af Kolonihaveforbundet, når de har skrevet under på en lejekontrakt eller en brugsretsaftale i en haveforening under Kolonihaveforbundet.

4. Foreninger er forpligtet til at vedligeholde medlemsoplysninger i Kolonihaveforbundets medlemssystem via formandsportalen. I medlemssystemet kan registreres 1 lejer samt en medlejer. Foreninger er endvidere forpligtet til at vedligeholde oplysninger om foreningen i Kolonihaveforbundets medlemssystem, herunder oplysning om e-mailadresse.

5. Et medlem må kun eje/leje én kolonihave under Kolonihaveforbundet.

6. For haveforeninger på lejet jord reguleres forholdet mellem haveforeningen og lejer af en lejeaftale. For andelshaver reguleres forholdet mellem foreningen og andelshaver af en brugsretsaftale.

Side 4 af 12

7. Enhver kan optages som passivt medlem.

§ 6. Medlemskabets ophør

1. Haveforeninger kan under iagttagelse af følgende bestemmelser foretage udmeldelse:

a) Beslutningen om udmeldelse skal være truffet på en i foreningen afholdt generalforsamling, hvortil medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen er blevet underrettet om, at spørgsmålet om udmeldelse er til behandling.

b) Ledelsen inden for Kolonihaveforbundet og den lokale kreds har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen, hvorfor såvel Forbund som kreds samtidig med foreningens medlemmer skal have tilsendt indkaldelse med dagsorden samt eventuelle bilag. Ledelsen indenfor Forbund og den lokale kreds har taleret, men ikke stemmeret.

c) Beslutningen om udmeldelse er kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af haveforeningens antal udlejede haver har givet personligt fremmøde på generalforsamlingen, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er gået ind for udmeldelse.

d) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

e) Udmeldelse skal foretages skriftligt til Kolonihaveforbundet og den lokale kreds senest 6 måneder før udmeldelsesdatoen ledsaget af afstemningsresultatet, der skal være attesteret af generalforsamlingens valgte dirigent.

f) Udmeldelse gælder fra en 1. januar, hvorefter foreningen mister ethvert krav på Kolonihaveforbundet og kredsen.

§ 7. Medlemskontingent

1. Til Kolonihaveforbundet betales et kontingent, der fastsættes af Hovedbestyrelsen forud for et år ad gangen. Der betales kontingent efter antal udlejede haver i foreningerne. Kontingentet forfalder i 2 rater henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli og indbetales senest henholdsvis den 20. januar og 20. juli. Ved for sen indbetaling efter henholdsvis 20. januar og 20. juli kan der pålægges 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Der kan pålægges gebyr. Ved indmeldelse af en haveforening og dens medlemmer betales kontingentet fra og med det halvår, hvori indmeldelse finder sted. For passive medlemmer gælder, at kontingentet udgør halvdelen af det til enhver tid gældende forbundskontingent.

2. Til kredsene betales et kontingent for haveforeningernes antal udlejede haver. Kontingentets størrelse fastsættes af de enkelte kredse.

Side 5 af 12

3. Kolonihaveforbundet skal hvert år inden udgangen af oktober måned til kredsene og haveforeningerne meddele forbundskontingentets størrelse for det efterfølgende kontingentår. Haveforeningerne indbetaler kontingentet til den lokale kreds.

4. Personer, der er udnævnt til æresmedlem af Kolonihaveforbundet, er kontingentfri

§ 8. Rettigheder og pligter

1. Kolonihaveforbundets ledelse er pligtig at holde de lokale kredse løbende underrettet om, hvad der i forbundsmæssig henseende sker inden for det enkelte område. Hovedbestyrelsens medlemmer har ansvaret for, at Hovedbestyrelsens/Forretningsudvalgets beslutninger, som de er anført i forhandlingsprotokol/referat, kommunikeres videre til foreningerne.

2. Hvor et medlem eller en haveforening ønsker Kolonihaveforbundets medvirken til behandling af spørgsmål faldende inden for rammerne af denne Vedtægt, skal henvendelse herom rettes til kredsen. Kredsen viderebringer spørgsmålet til Kolonihaveforbundets ledelse med kredsens bemærkninger.

3. Passive medlemmer kan ikke vælges til tillidsposter af nogen art inden for Forbundet. Passive medlemmer har ikke adgang til Kolonihaveforbundets kompetente forsamlinger.

4. Under ansvar over for Kolonihaveforbundet skal kredsens ledelse føre tilsyn med efterlevelse af lejeaftaler og andre forpligtelser, herunder beslutninger vedtaget på kongressen og af Hovedbestyrelsen. Hvor sådanne pligter i væsentlig grad tilsidesættes, så den samlede kolonihavebevægelse lider skade, er Hovedbestyrelsen berettiget til at iværksætte foranstaltninger til sikring af pligternes overholdelse.

5. Ingen kolonihave/nyttehave må overdrages/sælges, uden vurdering har fundet sted efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler og vurderingssystem.

6. Vedtægter for kredse fastsættes af kongressen, jf. § 9, stk. 3. Disse vedtægter er obligatoriske minimumsvedtægter. Det betyder, at vedtægterne er obligatoriske for kredsene, medmindre det særskilt er angivet, at en bestemmelse er frivillig. Den obligatoriske vedtægt skal ikke vedtages af kredsene, men gælder umiddelbart. Kredsene kan dog supplere vedtægterne med lokale regler. En kreds’s supplerende bestemmelser må dog aldrig stride mod Kolonihaveforbundets vedtægt eller kredsvedtægten. Kongressen vedtager vejledende standardvedtægter for haveforeninger på lejet jord. Haveforeningerne fastsætter selv deres bestemmelser, som dog aldrig må stride mod Kolonihaveforbundets vedtægt eller kredsvedtægten.

7. Hvor lejeaftaler om arealer, der udlejes til haveforeninger, indgås med staten, kommunal myndighed eller privat ejer, kan disse med forpligtende virkning alene indgås af Kolonihaveforbundet sammen med den lokale kreds. Hvis den udlejende myndighed stiller krav om Kolonihaveforbundets garanti for de

Side 6 af 12

forpligtelser, som lejeaftalen indebærer, kan denne garanti afgives af forbundsformanden efter godkendelse i Forretningsudvalget.

8. Medlemmer i haveforeninger på lejet jord er fra 1. januar 2016 forpligtet til at underkaste sig vilkårene i de til enhver tid gældende standardvilkår for leje af en havelod.

§ 9. Kongressen

1. Øverste myndighed i Kolonihaveforbundet er kongressen.

2. Ordinær kongres afholdes hvert 3. år i september måned. Skriftlig indkaldelse udsendes med mindst 3 måneders varsel til de i kredsene valgte delegerede og indrykkes i Havebladet. Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden, der som minimum skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Kongressens dagsorden

3. Beretning

4. Regnskab og budget

5. Forslag til behandling

6. Valg af forbundsformand

7. Valg af næstformand

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter.

3. Kongressen fastsætter bl.a. følgende:

a) antallet af kredse og storområder og deres geografiske område

b) den obligatoriske del af den vedtægt, der skal gælde for kolonihaveforbundet og kredsene

c) vurderingsreglerne

d) standardlejekontrakt for medlemmer i haveforeninger på lejet jord, herunder de vilkår, der gælder for lejemålet.

4. Adgang til kongressen har foruden medlemmerne af Hovedbestyrelsen, der er fødte delegerede, delegerede fra Kolonihaveforbundets kredse, valgt efter nedenstående regler. Kredsene vælger én delegeret pr. påbegyndt 500 udlejede haver i kredsen. Antal udlejede haver, som lægges til grund for antallet af delegerede, opgøres af Kolonihaveforbundet pr. 1. januar i året, hvor kongressen afholdes. Passive medlemmer indgår ikke i opgørelsen. Kredsene skal vælge delegerede så tidligt, at Kolonihaveforbundet kan være underrettet om valget senest 1. maj i det år, hvor kongressen afholdes.

5. Forslag til valg af forbundsformand og næstformand samt forslag som ønskes behandlet på kongressen, kan stilles af Hovedbestyrelsen samt af Kolonihaveforbundets kredse og foreninger under kredsene. Forslag som stilles af kredsens foreninger skal indsendes via kredsen, og skal være vedtaget på foreningens generalforsamling. Forslaget skal forelægges for kongressen af en delegeret, og skal forelægges, uanset om der flertal for forslaget i kredsen. Forslagene skal indgives skriftligt til

Side 7 af 12

Kolonihaveforbundet senest 2 måneder før kongressens afholdelse. Der kan til alle forslag stilles ændringsforslag på kongressen.

6. Den endelige dagsorden ledsaget af de forslag, som kongressen skal behandle, fremsendes til samtlige delegerede senest 6 uger før kongressens afholdelse. De delegerede skal endvidere have tilsendt den skriftlige beretning, Kolonihaveforbundets regnskab for de seneste 3 år samt Hovedbestyrelsen vejledende forslag til budgetter m.m. for den efterfølgende 3-års periode.

7. Kongressen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte delegerede.

8. Hvor andet ikke er nævnt, træffer kongressen sine afgørelser efter stemmeafgivning ved håndsoprækning og med simpelt flertal. Skriftlig afstemning foretages, når dirigenterne eller mindst 1/5 af de delegerede forlanger det. Ved valg af tillidsmænd, hvor mere end én kandidat er foreslået, foretages skriftlig afstemning efter dirigenternes nærmere anvisning.

9. Senest 2 måneder efter den afholdte kongres udsendes et referat af kongresforløbet til samtlige delegerede.

10. Efter Hovedbestyrelsens nærmere beslutning kan gæster og personer med tilknytning til Kolonihaveforbundets virke uden stemmeret deltage i kongressen.

§ 10. Ekstraordinær kongres

1. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt Hovedbestyrelsen beslutter det, eller når kredse, der tilsammen udgør mindst halvdelen af Kolonihaveforbundets antal udlejede haver, kræver det. Et sådant krav fremsendes skriftligt til Hovedbestyrelsen ledsaget af den dagsorden, som ønskes behandlet. Hovedbestyrelsen er pligtig at foretage indkaldelse tidligst 1 og senest 3 måneder efter modtagelsen af kravet. Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

2. Der kan kun behandles de på den udsendte dagsorden optagne sager.

3. Den ekstraordinære kongres er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte delegerede.

§ 11. Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget

1. Under direkte ansvar over for kongressen påhviler det Hovedbestyrelsen i alle forhold at varetage Kolonihaveforbundets interesser, således som disse kan udledes af formålet med Kolonihave-forbundets virke.

2. Hovedbestyrelsen varetager følgende opgaver:

Side 8 af 12

a) Bistår kredsene med deres opgaveløsning og afgør tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af forbunds- og kredsvedtægten.

b) Fastsætter Kolonihaveforbundets budget, kontingent til Kolonihaveforbundet og regler om honorarer

c) Godkender Kolonihaveforbundets regnskab og vælger den statsautoriserede revision.

d) Træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jf. § 13, stk. 2

e) Drøfter Kolonihaveforbundets udvikling og udviklingsperspektiver.

f) Behandler alle spørgsmål, som forelægges af Forretningsudvalget.

g) Kan afklare tvivlsspørgsmål om forståelsen af vurderingsreglerne

h) Kan fastsætte retningslinjer i vurderingssystemets hjælpetekster for, hvad der skal til for at opnå maksimalpriser i vurderingssystemet

i) Kan fastsætte regler om eventuelle regionale eller lokale nedslag i vurderingspriserne, herunder nedslag for daghaver baseret på statistiske oplysninger om vurderingspriser og salgspriser i de konkrete områder. Sådanne regler skal dog samtidig sikre, at medlemmer som kan sælge til vurderingsprisen ikke tvinges til at sælge til underpris.

j) Kan udarbejde fortolkninger med henblik på ensretning af praksis

k) Kan give Forretningsudvalget mandat til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i en kreds i tilfælde, hvor kredsen ikke fungerer efter kredsvedtægterne, eller hvor det skønnes nødvendigt at informere repræsentantskabet om forhold vedr. kredsen.

l) Kan under ansvar over for kongressen rette åbenbare fejl og åbenbare uhensigtsmæssigheder i de af kongressen fastsatte standardvedtægter for kredse og foreninger, standardlejevilkår og vurderingsregler. En sådan beslutning kræver 2/3 flertal af de fremmødte i Hovedbestyrelsen.

3. Fratræder forbundsformanden inden for de første år af valgperioden, indkaldes til ekstraordinær kongres for valg af ny forbundsformand. Fratræder forbundsformanden inden for det sidste år af valgperioden, fungerer næstformanden som forbundsformand i den resterende del af valgperioden. Fratræder næstformanden i valgperioden, vælger Hovedbestyrelsen en stedfortræder til at fungere i den resterende del af perioden.

4. En Hovedbestyrelses-suppleant, valgt af kredsrepræsentantskabet blandt kredsbestyrelsens medlemmer, kan indtræde som suppleant for alle kredsens Hovedbestyrelsesmedlemmer.

5. Hovedbestyrelsen består - ud over forbundsformanden og næstformanden - af de valgte kredsformænd. Kredsene udpeger yderligere medlemmer til Hovedbestyrelsen efter antal udlejede haver i kredsen efter følgende formel:

Antal udlejede haver 1201 – 3000 + 1 hovedbestyrelsesmedlem, i alt 2 medlemmer

Antal udlejede haver 3001 – 6000 + 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, i alt 3 medlemmer

Antal udlejede haver 6001 – 9000 + 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, i alt 4 medlemmer

Antal udlejede haver 9001 – + 4 hovedbestyrelsesmedlemmer, i alt 5 medlemmer

6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal af de fremmødte, medmindre andet fremgår af denne

Side 9 af 12

vedtægt. Hovedbestyrelsesmøder ledes af en af Hovedbestyrelsen valgt dirigent. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldes ordinært 2 gange årligt. Hovedbestyrelsen indkaldes ekstraordinært, når forbundsformanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af hovedbestyrelses-medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at personer med tilknytning til Forbundets virke uden stemmeret kan deltage i Hovedbestyrelsens møder. Umiddelbart efter møder i Hovedbestyrelsen udarbejdes et referat, som udsendes til Hovedbestyrelsens medlemmer. Indsigelse over for referatet skal meddeles inden 2 uger. I tilfælde af indsigelse træffer Hovedbestyrelsen beslutning i sagen.

7. Hovedbestyrelsen nedsætter et Forretningsudvalg efter fremgangsmåden i stk. 7. Forretningsudvalget varetager inden for de af kongressen og Hovedbestyrelsen fastsatte rammer den løbende ledelse af Forbundet. Forretningsudvalget er, jf. dog stk. 1, berettiget til at træffe alle for Kolonihaveforbundets virke nødvendige beslutninger, herunder træffe beslutninger vedr. en kreds’s håndtering af en sag i tilfælde, hvor kredsens håndtering ikke følger kredsvedtægterne, føre forhandlinger med myndigheder og organisationer, indgå aftaler og overenskomster, ansætte og afskedige personale mv.

8. Forretningsudvalget nedsættes umiddelbart efter, at Hovedbestyrelsen har konstitueret sig. Forretningsudvalget består - ud over Forbundsformanden, der er formand, og næstformanden - af:

3 medlemmer valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 1,

1 medlem valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 2,

1 medlem valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 3,

2 medlemmer valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 4.

Undlader hovedbestyrelsesmedlemmerne fra et storområde at vælge medlemmer af Forretningsudvalget, så vælges medlemmerne af den samlede Hovedbestyrelse.

9. Forretningsudvalget indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt, eller et flertal af medlemmerne kræver det. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Udvalget træffer beslutning med simpelt stemmeflertal. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Der udfærdiges referat af udvalgets møder efter reglerne for Hovedbestyrelsen.

10. Hovedbestyrelsen/ Forretningsudvalget nedsætter udvalg i det omfang, det findes nødvendigt.

§ 12 Kolonihaveforbundets klageorganisation

1. Kredsene nedsætter et vurderingsankeudvalg, som behandler klager over foreningernes vurderinger, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2-5.

Side 10 af 12

§ 13. Administration og forvaltning

1. Forbundsformanden repræsenterer Kolonihaveforbundet i alle forhold udadtil og tegner Forbundsvirksomheden i alle sager, hvor ikke andet er angivet.

2. Beslutning i medfør af § 11, stk. 1d, om køb, salg og pantsætning af Kolonihaveforbundets faste ejendomme kan alene træffes af Hovedbestyrelsen med ¾ flertal af de afgivne stemmer. Dokumenter, der udarbejdes i forbindelse hermed, skal for at være bindende for Kolonihaveforbundet være forsynet med underskrift af forbundsformand, næstformanden og mindst 3 andre medlemmer af Forretningsudvalget.

3. Det påhviler Forretningsudvalget gennem fremsendelse af beslutningsreferater eller offentliggørelse af referater på Kolonihaveforbundets hjemmeside at holde Hovedbestyrelsen orienteret om udvalgets beslutninger og dispositioner. Det påhviler endvidere Forretningsudvalget at orientere Hovedbestyrelsen om sager, som skønnes at være af principiel eller vidtrækkende karakter.

4. Medlemmer af Hovedbestyrelsen og de af kongressen valgte revisorer kan ikke ansættes i funktionærstillinger inden for den samlede Forbundsvirksomhed.

§ 14. Rejseudgifter m.m.

1. Der udbetales rejsegodtgørelse for deltagelse i mødevirksomhed inden for Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og udvalg af anden karakter efter Hovedbestyrelsen nærmere beslutninger.

2. Der udbetales rejsegodtgørelse til de delegerede, som deltager i Forbundets kongresser. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor.

3. Hvor samarbejdet med beslægtede forbund i udlandet tilsiger det, træffer Forretningsudvalget beslutning om omfanget af Kolonihaveforbundets repræsentation samt om dækning af rejse- og opholdsudgifter mv.

§ 15. Medlemsbladet

1. Kolonihaveforbundet udgiver et medlemsblad, der skal udbrede kendskabet til havedyrkning, give orientering om forhold af organisatorisk betydning og derudover udbygge Kolonihaveforbundets kontakt til medlemmerne.

2. Forbundsformanden er redaktør for bladet og dermed ansvarlig over for presseloven.

Side 11 af 12

3. Hovedbestyrelsen vælger et medlem, der sammen med forbundsformanden og fagredaktøren udgør bladets redaktionsudvalg

§ 16. Regnskab og revision

1. Kolonihaveforbundets regnskabsår er kalenderåret.

2. Det påhviler Forretningsudvalget at forestå Kolonihaveforbundets regnskabsaflæggelse og herunder drage omsorg for aflæggelsen af et årsregnskab indeholdende en resultat- og en statusopgørelse udarbejdet under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

3. Forretningsudvalget er endvidere pligtig løbende at udarbejde oversigter over budget og forbrug til Hovedbestyrelsen.

4. Over for Hovedbestyrelsen foretager Forretningsudvalget indstilling til ansættelse af statsautoriseret revision, som sammen med de to af kongressen valgte revisorer foretager revisionen af Kolonihaveforbundets samlede regnskabsaflæggelse. De to af kongressen valgte revisorer samt 2 revisorsuppleanter vælges ud af kongressens midte for en kongresperiode.

5. Den statsautoriserede revision tilrettelægger i samråd med de to af kongressen valgte revisorer revisionsarbejdet. Til brug for revisionsarbejdets gennemførelse kan revisor afkræve ethvert medlem af Forretningsudvalget skriftlige eller mundtlige oplysninger, ligesom revisor i det nævnte øjemed har adgang til Kolonihaveforbundets protokoller, korrespondance og arkiv.

6. Revision af Kolonihaveforbundets regnskaber skal afsluttes så betids, at regnskabet i revideret stand og med revisionspåtegning kan forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse inden udløbet af 1. halvår i det efterfølgende regnskabsår.

7. Revisionsprotokollen skal sammen med Kolonihaveforbundets regnskaber for en forløben 3-års regnskabs periode udsendes til de delegerede i de år, hvor der afholdes kongres.

§ 17. Vedtægtsændringer

1. Ændringer i Kolonihaveforbundets Vedtægt kan alene finde sted på en kongres og iværksættes efter kongresreferatets godkendelse, med mindre kongressen fastsætter et andet iværksættelsestidspunkt. For at være gyldig skal ændringer vedtages af kongressen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Side 12 af 12

4. Såfremt Kolonihaveforbundets virke bringes til ophør, overgår Kolonihaveforbundets midler til formål, der er i overensstemmelse med § 3.

§ 18. Kolonihaveforbundets ophør

1. Kun kongressen kan træffe beslutning om Kolonihaveforbundets ophør.

2. For at være gyldig skal beslutningen træffes af 2 på hinanden følgende kongresser, der afholdes med mindst 6 måneders mellemrum.

3. På hver af de afholdte kongresser skal beslutningen være truffet med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jørgen Ullman | Svar 16.03.2018 17.22

Hej Søren..
Du bedes sende dit spørgsmål videre til Kolonihaveforbundet. Hvis det ikke lykkes er du velkommen til at vende tilbage.

søren højlo | Svar 12.03.2018 17.14

Vi har en nyttehavn skal der være et wc eller ikke wc til alle samme, hvad sige lov om det kan jeg sige nej tak da vi kun er 6 mdr. om år.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.04 | 19:57

Hej!
Samme spørgsmål: jeg vil meget gerne høre mere om hvornår det kunne blive muligt at blive skrevet op hos jer?
Mvh Anna

...
08.04 | 13:54

Kære Jørgen... Jeg er meget interesseret i en have ved jer. Kan i oplyse hvornår man kan blive skrevet op :)

...
04.04 | 19:28

Kære Jørgen

Jeg ser frem til at høre hvornår der åbnes op for opskrivning til ventelisten.

Venlig hilsen,

Herbert Boersma

...
03.04 | 23:15

Ønsker at få at vi, hvornår der åbnes for opskrivning på venteliste

...
Du kan lide denne side