Vurderingsregler


1) KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 2016-2018, januar 2017

2) Hjælpetekst - vurdering


1) KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER 2016-2018
Vurderingsreglerne er fastsat af kongressen, og beskriver de overordnede regler om vurdering. Købs- og Salgsudvalget har udarbejdet en vejledning til vurderingsreglerne, som uddyber vurderingsreglerne. De steder, hvor man kan finde yderligere fortolkningsbidrag til vurderingsreglerne i vejledningen, er markeret med en stjerne.

1. Formål med bestemmelserne
Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus ikke kan sælges eller overdrages, uden at have og bebyggelse er blevet vurderet.
Formålet med vurderingsreglerne er, at kolonihavehuse bliver solgt til en pris, som er udtryk for bebyggelsens værdi, og ikke fordi brugsretten til haveloddet er attraktiv.

2. Generelle regler
2.1. Lejemålets ophør
Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade. I så fald er medlemmet erstatningsansvarlig.
Et medlem har også ret til ved salg at overdrage bebyggelsen samt anlæg og beplantning til den, foreningen godkender hertil efter reglerne herom.
Intet medlem kan optages uden bestyrelsens godkendelse, ligesom handelen skal foregå med bestyrelsens medvirken.

2.2. Bebyggelsen skal være lovlig*
En handel eller overdragelse forudsætter, at bebyggelsen på salgstidspunktet er lovlig. Det betyder, at bebyggelsen skal være udført i overensstemmelse med de forskrifter, som er gældende i området – det være sig i haveforeningens vedtægt og ordensreglement, en byplanvedtægt, en lokalplan eller en tinglyst deklaration lagt på området eller gennem en skriftlig lejeaftale med det samlede haveareals udlejer.
For ildsteder og skorstene samt afløb og afløbsinstallationer gælder, at disse skal være udført i overensstemmelse med bygningsreglementet for det pågældende område samt, hvad kommunen ellers måtte foreskrive herom.
Hvis der kan konstateres afvigelser i byggeriet, skal havelejer før salg lovliggøre arealet. Lovliggørelse kan ske enten i form af en nedrivning af ulovlige bygninger, eller ved en dispensation fra den myndighed, der har mandat til at give en sådan dispensation.

2.3. Der skal altid foretages en vurdering
En handel eller overdragelse forudsætter at bebyggelsen samt anlæg og beplantning gøres til genstand for en vurdering og værdiansættelse, der udføres af nedsatte vurderingsudvalg. Manglende vurdering inden salg medfører handlens ugyldighed.

2.4. Salgspris kan ikke overstige vurderingspris
Det er en konsekvens af reglerne, at enhver handel skal afsluttes inden for rammerne af den foretagne vurdering og værdiansættelse. Det betyder, at den maksimalt tilladte salgspris (maksimalpris ekskl. løsøre og foreningsmæssig værdi/andelsværdi) ikke må overstige prisen for den samlede vurdering af have og bebyggelse.

2.5. Hvornår skal der vurderes
Der skal altid vurderes ved salg eller overdragelse af et kolonihavehus, dog ikke hvis der er tale om et tomt havelod.*
Ved overdragelse forstås salg eller fuldstændig overdragelse til ægtefæller eller slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, uanset om salg/overdragelse sker, mens sælger er i live eller salg/overdragelse sker ved dødsfald. Der er også tale om fuldstændig overdragelse, hvis to havelejere bytter haver.
Derimod er der ikke tale om en fuldstændig overdragelse, når en ægtefælle eller en slægtning i op- og nedstigende linje optages som ekstra lejer på lejekontrakten eller ved den ene lejers fraflytning/sletning af lejekontrakten, og der er derfor ikke krav om vurdering i dette tilfælde. En forening kan dog vælge, at der også skal vurderes i disse tilfælde.
En forening kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).

2.6. Hvem skal vurdere
Den enkelte haveforening skal vælge et vurderingsudvalg efter reglerne i foreningsvedtægten. Vurderingsudvalget vælges som udgangspunkt af generalforsamlingen. Vurderingsudvalget er dermed ikke et udvalg under bestyrelsen. Som vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Medlemmerne af vurderingsudvalget bør ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.
Hvis en forening ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen* beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.
En vurderingsmand kan ikke deltage i en vurdering, hvor han/hun har en personlig interesse i resultatet.

2.7. Hvad skal vurderes
Den vurdering og værdiansættelse, som skal foretages, skal omfatte haveloddets anlæg og beplantning samt bebyggelse inkl. nagelfast / tilpasset inventar.

2.8. Hvem har ansvaret*
Vurderingsudvalget har ansvaret for den vurdering, der er foretaget. Vurderingen skal foretages på grundlag af det, der er synligt, og som umiddelbart kan konstateres med det blotte øje. Vurderingen af ting, der ikke umiddelbart kan konstateres med det blotte øje eller hvor der er tale om oplysninger, som ikke nødvendigvis er tilgængelige (eksempelvis opførelsesår, fundamentstype, afløb, isolering, konstruktion mv.), må nødvendigvis baseres på sælgers oplysninger og/eller de tilgængelige godkendte tegninger.
I de tilfælde, hvor vurderingen er baseret på sælgers oplysninger, er sælger ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne.
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler.
Imidlertid skal bestyrelsen være opmærksom på, at såfremt bestyrelsen er, burde være eller bliver bekendt med brud på gældende regler (især i forbindelse med salg), har bestyrelsen pligt til at påtale forholdet og til at sikre, at byggeriet bringes i overensstemmelse med reglerne. Gør bestyrelsen ikke dette, kan foreningen/bestyrelsen evt. blive gjort erstatningsansvarlig.

2.9. Hvornår gælder vurderingsrapporten*
Vurderingsrapportens samlede vurdering er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen. Dette betyder, at der ikke sker en regulering af vurderingsrapporten ved årsskifte.
Foreningsmæssig værdi/andelsværdi oplyst i vurderingsrapporten er den pr. vurderingsdatoen af generalforsamlingen godkendte værdi. Ved salg benyttes dog den senest vedtagne foreningsmæssig værdi/andelsværdi.

2.10. Hvad indeholder vurderingsrapporten
Når der er foretaget en vurdering, vil følgende fremgå af vurderingsrapporten:
Bebyggelsens aktuelle værdi efter nedskrivning og fradrag
Indeholder prisen for bygningerne på grunden på tidspunktet for vurderingen. Det vil sige, at nedskrivning og fradrag er regnet med.
Evt. tillæg
Indeholder evt. tillæg
Ubebygget værdi
Indeholder prisen for havens anlæg (ekskl. bygninger)
Samlet vurderingspris i alt for have og bebyggelse
Indeholder summen af bebyggelsens aktuelle værdi, evt. tillæg samt ubebygget værdi
Evt. foreningsmæssig værdi/ andelsmæssig værdi
Indeholder foreningsmæssig værdi/andelsværdi pr. den dato den er fastsat i foreningens regnskab eller lignende.
Maksimalt tilladte salgspris ekskl. løsøre
Indeholder summen af den samlede vurderingspris og foreningsmæssig værdi/andelsværdi.
Løsørepris
Indeholder prisen for løsøre
Maksimalt tilladte salgspris inkl. løsøre
Indeholder summen af den samlede vurderingspris, foreningsmæssig værdi/andelsværdi samt løsøre.
Herudover indeholder rapporten en specifikation af værdiansættelsen af de enkelte bygninger mv.

2.11. Brug af vurderingssystemet og hjælpetekster
Kolonihaveforbundet har udarbejdet et vurderingssystem, som SKAL anvendes ved vurderinger. Vurderinger foretaget efter andre metoder er ugyldige.
I vurderingssystemet fremgår en række hjælpetekster, som angiver retningslinjer for vurderingen, som er fastsat af kongressen eller Hovedbestyrelsen. Disse skal som udgangspunkt anvendes. Der kan dog også i haveforeningens lejekontrakt være fastsat andre bestemmelser for værdiansættelse og dens behandling end Forbundets. I så fald skal disse benyttes.
Selv om systemet langt hen af vejen hjælper vurderingsudvalget på vej, så er der dog visse ting, som vurderingsudvalget selv skal undersøge. Bla. er der en række lokale regler og byggeforskrifter, som systemet ikke tager højde for. Sådanne lokale regler kan komme mange steder fra, bla. haveforeningens vedtægt og ordensreglement, en byplanvedtægt, en lokalplan eller en tinglyst deklaration lagt på området eller gennem en skriftlig lejeaftale med haveforeningens udlejer.

3. De konkrete vurderingsregler
3.1. Hovedregel: Brug af indeksregulerede priser
Vurderingsreglerne er baseret på indeksregulerede maksimale enhedspriser, som er fastsat af kongressen. Enhedspriserne er fastsat i 2014-kroner. Enhedspriserne reguleres årligt på basis af det gennemsnitlige forbrugerprisindeks for året 2014, udgørende 100. Tilsvarende indeks for 2015 lægges til grund for havesalg m.m. i 2017. For havesalg i 2018 lægges indekset for 2016 til grund o.s.v.

3.2. Hovedbestyrelsens kompetence
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte retningslinjer i for, hvordan et hus skal være for at opnå den maksimale vurderingspris pr. m2 mv. Disse regler gengives i hjælpeteksterne i vurderingssystemet.
Hovedbestyrelsen er endvidere bemyndiget til at fastsætte regler om eventuelle regionale eller lokale nedslag i vurderingerne, herunder for daghaver. Sådanne regler skal i givet fald være baseret på statistiske oplysninger om vurderingspriser og salgspriser i området, men skal samtidig sikre, at medlemmer som kan sælge til vurderingsprisen ikke tvinges til at sælge til underpris.
Hovedbestyrelsen er herudover bemyndiget til at afklare fortolkningsspørgsmål vedr. vurderingsreglerne, og kan under ansvar overfor kongressen rette åbenbare fejl og åbenbare uhensigtsmæssigheder i de af kongressen fastsatte vurderingsregler. En sådan beslutning kræver 2/3 flertal i Hovedbestyrelsen.

3.3. Enhedspriserne
Følgende enhedspriser pr. m2 benyttes (2014-indeks er index 100):
Hovedhus (inkl. udvidelser)
3.387,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Bjælkehytter bygget før 1. januar 2014
3.387,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Bjælkehytter bygget efter 1. januar 2014 med bræddetykkelse på 70-90 mm
3.387,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Bjælkehytter bygget efter 1. januar 2014 med bræddetykkelse på 33-69 mm
3.387,00 kr. pr. m2 minus et fradrag på 55 % (udvendige mål)
Bjælkehytter bygget efter 1. januar 2014 med bræddetykkelse på 25-32 mm
3.387,00 kr. pr. m2 minus et fradrag på 70 % (udvendige mål)
Udhus (inkl. udvidelser)
2.258 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Indvendig beklædning
1.130,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Isolering
85,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
El installation i lovlig stand
386,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Gas installation i lovlig stand
193,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Lukket terrasse (inkl. udvidelser)
2.649,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Åben overdækket terrasse (inkl. udvidelser)
1.976,00 kr. pr. m2 (udvendige mål)
Åben terrasse opført før 1. januar 2013
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Side 5 af 6
Version 2.0, januar 2017
Åben terrasse opført efter 1. januar 2013
Vurderes som havens anlæg og beplantning
Vand-tilslutningsafgift
Aktuel udgift
El-tilslutningsafgift
Aktuel udgift
Stikledning el
Dokumenteret dagspris
Nagelfast/tilpasset inventar
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Alternative energianlæg
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Ildsteder og skorstene i lovlig udførelse
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Afløb og afløbsinstallationer i lovlig udførelse
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Faskiner i lovlig udførelse
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Solenergi
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Fundamenter før 1. januar 2014
Dokumenteret/sandsynliggjort udgift
Fundamenter efter 1. januar 2014 – sokkelsten uden frostsikring eller lignende
100,00 kr. pr. m2.
Fundamenter efter 1. januar 2014 – frostsikre punktfundamenter
200,00 kr. pr. m2.
Fundamenter efter 1. januar 2014 – fuldstøbte frostsikre fundamenter inkl. støbt gulv
600,00 kr. pr. m2
Køkken
Maksimalpris 19.320,00 kr.
Bad efter 1. januar 2013
Maksimalpris 23.676,00 kr.
Bad før 1. januar 2013
Dokumenteret eller sandsynliggjort udgift
Drivhus
500,00 kr. pr. m2
Havens anlæg og beplantning
Fra 0 til 65 kr. med intervaller på 6,50 kr. (0, 6,50, 13.00, 19.50, 26.00, 32.50, 39.00, 45.50, 52.00, 58.50, 65.00)
De gældende indeksregulerede priser for det aktuelle år kan findes på Kolonihaveforbundets hjemmeside

3.4. Nedskrivning
Når indeksprisen eller øvrige priser er beregnet, beregnes også en årlig nedskrivning. Nedskrivningsmetoden er forskellig inden for forskellige kategorier:
Generel metode: 2 % saldo nedskrivning i 60 år. Herefter resterer restværdien.
Alternativ energi:
5% lineær nedskrivning i 16 år. De resterende 20 % udgør restværdien.
Solenergi:
4% lineær nedskrivning i 20 år. De resterende 20 % udgør restværdien.
Faskiner:
4% lineær nedskrivning i 20 år. De resterende 20 % udgør restværdien.
Drivhus:
7% lineær nedskrivning i 10 år. De resterende 30 % udgør restværdien.
Der foretages ikke nedskrivning på tilslutninger til el, gas, vand og afløb.

3.5. Fradrag*
Hvis bebyggelsen ikke opfylder de krav, som er fastsat i vurderingssystemets hjælpetekster for at opnå den maksimale pris, eller hvis bebyggelsens værdi efter nedskrivning fremstår ringere end vurderingsprisen, SKAL der gives fradrag efter skøn. Et fradrag skal begrundes skriftligt.

3.6. Tillæg *
Hvis der er dokumenterede udgifter til forbedringer/vedligeholdelse kan disse udgifter indgå som en del af vurderingssummen. Alle typer af vedligehold og forbedringer kan indgå. Hvert dokumenteret tillæg skal vurderes særskilt. De samlede dokumenterede tillæg må ikke overstige 100 % af bebyggelsens aktuelle værdi før nedskrivning og fradrag. Tillæg skal begrundes skriftligt. For dokumenterede udgifter skal der foretages en årlig nedskrivning, jf. punkt 3.4.
Hvis der er udokumenterede udgifter til synlige forbedringer eller hvis hus mv. er helt ekstraordinært godt udført eller vedligeholdt, kan disse udgifter indgå som en del af vurderingssummen. Alle typer af vedligehold og forbedringer kan indgå. Hvert udokumenteret tillæg skal vurderes særskilt. Beløbet fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn, og de samlede udokumenterede tillæg må ikke overstige 30 % af bebyggelsens aktuelle værdi efter nedskrivning og fradrag. Tillæg skal begrundes skriftligt.
Uanset om et tillæg er dokumenteret eller udokumenteret, kan tillæg aldrig medføre, at vurderingsprisen efter nedskrivning og fradrag bliver højere end bebyggelsens aktuelle værdi før nedskrivning og fradrag.

3.7. Havens anlæg og beplantning
Havens anlæg og beplantning vurderes med en indeksreguleret pris pr. m2 efter vurderingsudvalgets skøn til mellem 0 og 65 kr. pr. m2 (med 6,50-kr.'s interval). Værdiansættelsen skal omfatte haveloddens størrelse i m² - dog fraregnet det bebyggede areal (inkl. drivhus, blikskure, legehuse mv.) Vurderingsudvalget kan vælge forskellige priser ud fra en vurdering af havens helhedsindtryk baseret på orden, indhold og kvalitet. Havens anlæg dækker alt inkl. fliser, hegn, åbne terrasser etc. Der skal ikke ske en individuel optælling af træer, buske og planter.

3.8. Løsøre
Sælger skal udarbejde en løsøreliste og vurdere løsøret med et samlet beløb. Beløbet må ikke overstige 20 % af den samlede vurdering af have og bebyggelse, og må ikke overstige 64.104,13 kr. (2014 er index 100). Bestyrelsen skal påse, at prisen holder sig inden for den tilladte maksimalgrænse ovenfor.
Salg af bebyggelsen kan ikke betinges af forpligtelse til samtidig køb af løsøre. En køber er altså ikke forpligtet til at købe løsøret, og sælger kan ikke stille som betingelse, at køber skal købe løsøret.

3.9. Andre regler
På et havelod, hvor selve hovedhuset er værdiansat til 0 kr., kan huset dømmes til nedrivning af bestyrelsen, hvilket betyder, at bestyrelsen skriftligt kan meddele sælger, at huset skal rives ned. Hvis et hus er dømt til nedrivning, skal det rives ned for sælgers regning, inden salg/overdragelse. Andet kan dog evt. aftales med køber.

4. Anke af vurderingen*
Bestyrelsen og sælger (samt køber, hvis det fremgår af lejekontrakten med jordejer) har mulighed for at anke vurderingen. En anke skal afleveres til foreningens bestyrelse eller kredsen, som skal sørge for at anken kommer videre til kredsens anke-vurderingsudvalg.
En anke over vurderingen skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelse af vurderingen.
Ankeudvalget kan fastsætte et gebyr for behandling af ankesagen.
Anken kan alene dreje sig om den foretagne vurdering og værdiansættelse af have og bebyggelse. Ankeinstansens afgørelse vedr. den foretagne værdiansættelse er bindende for alle parter, som er berørt deraf, og kan ikke påklages.


2) Hjælpetekst - vurdering 

 

Dato

Der angives den dato, der er besluttet på den sidst afholdte generalforsamling


Haveloddens areal

Her skrives hvor mange m2 den samlede havelod er på. Det er hele haveloddens m2, der skal angives


Blikskur, legehuse og/eller lign i m 2

Her skrives det samlede antal m2 for alle mindre bygninger, som ikke bliver vurderet, eksempelvis legehuse og blikskure. M2 er de udvendige mål på bygningerne.


Havens anlæg og beplantning - værdi pr. m 2

Her skrives værdien på havens anlæg og beplantning pr. m2 ud fra et helhedsindtryk baseret på orden, indhold og kvalitet. Det er havens helhedsindtryk, der skal vurderes. Der skal ikke ske en individuel optælling af træer, buske og planter. Havens anlæg dækker alt inkl. fliser, hegn, åbne terrasser etc. Hovedhus, udhus, drivhus, overdækkede terrasser og p-pladser skal ikke tælles med under havens anlæg Prisen for havens anlæg fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn til mellem 0 og 65 kr. pr. m2 (med 6,50-kr.'s interval).


Havens foreningsmæssige værdi / andelsværdi

Her skrives foreningens værdi/andelsværdi, som er den forholdsmæssige værdi af foreningens aktiver. Hvis foreningen har besluttet, at anvende foreningsmæssig værdi, vil den fremgå af foreningens årsregnskab og skal oplyses af bestyrelsen.


Referencepris

Dette er et sammentællingsfelt.Vurdering foretaget af

Her vælges de vurderingsmænd, der deltager i vurderingen.


Deltagere

Her kan navne på andre fremmødte skrives.


Hovedhus

Et hovedhus defineres som en bygning, der anvendes til beboelse eller ophold for mennesker.

For at give max pris, skal hovedhuse være placeret på et fundament, se under fundament. Gulvplader skal være min. 18 mm gulvbrædder, beton eller tilsvarende gulvplader. Yderbeklædning skal være blokhusbrædder, klinkebrædder, vandfaste plader eller andet brandhæmmende materiale på konstruktion på et min. 50 x 100 mm. træskelet. Vinduer skal være termoruder. Taget skal være bølgeeternit, tagpap eller anden fast belægning. Ondulinetag betragtes som fast, hvis det ligger på et fast underlag. Vær obs på at ondulinetage har kortere levetid end andre faste tage. Generelt skal øvrige ringere løsninger give fradrag i maxprisen. Ved tvivl om materialer mv. må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.

Bjælkehytter bygget før 1/1-2014 skal vurderes som et hovedhus. Hvis huset er fra før 1/1-2014 skal der IKKE sættes flueben ved bjælkehytte.


Hovedhus - Udført år

Her skrives hvilket år hovedhuset er bygget. Tilbygninger/udvidelser behandles i et andet felt, så de skal ikke regnes med her.


Hovedhus - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Hovedhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis husets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, fugt, svamp, ufærdig eller ubehandlet yderbeklædning mv.


Hovedhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, ufærdig yderbeklædning, fugt, svamp mv."


Hovedhus - Indvendig beklædning

Indvendig beklædning og loftsbeklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Andre beklædninger kan være lovlige, men giver ikke maxpris, og skal derfor give fradrag. Beklædning skal være spartlet, filtet og malet eller på anden måde færdigbehandlet for at give maxpris.


Hovedhus - Indvendig beklædning - Udført år

Her skrives hvilket år beklædningen er opsat


Hovedhus - Indvendig beklædning - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Hovedhus - Indvendig beklædning - á pris

Dette er den gældende indeksregulerede pris


Hovedhus - Indvendig beklædning - Årlig nedskrivning

Dette er et beregningsfelt


Hovedhus - Indvendig beklædning - Subtotal

Dette er et beregningsfelt


Hovedhus - Indvendig beklædning - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis beklædningen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, råd, fugt, svamp, forkert beklædning, manglende eller ufærdig behandling af beklædningen mv.


Hovedhus - Indvendig beklædning - Begrundelse for fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis beklædningen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, råd, fugt, svamp, forkert beklædning, manglende eller ufærdig behandling af beklædningen mv.


Hovedhus - Indvendig beklædning - Total

Dette er et beregningsfelt


Hovedhus - Isolering

Isolering skal være min. 100 mm. sten-/glasuld eller tilsvarende godkendt isoleringsmateriale. Ikke godkendt materiale skal give fradrag. Ved tvivl om type eller tykkelse må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Hovedhus - Isolering - Udført år

Her skrives hvilket år isoleringen er opsat


Hovedhus - Isolering - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål


Hovedhus - Isolering - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis isoleringen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for ikke godkendt type eller tykkelse.


Hovedhus - Isolering - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "isolering er ikke 100 mm".


Hovedhus - Udvidelse

Hver udvidelse af hovedhuset skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.

For at give max pris, skal hovedhuse være placeret på et fundament, se under fundament. Gulvplader skal være min. 18 mm gulvbrædder, beton eller tilsvarende gulvplader. Yderbeklædning skal være blokhusbrædder, klinkebrædder, vandfaste plader eller andet brandhæmmende materiale på konstruktion på et min. 50 x 100 mm. træskelet. Vinduer skal være termoruder. Taget skal være bølgeeternit, tagpap eller anden fast belægning. Ondulinetag betragtes som fast, hvis det ligger på et fast underlag. Vær obs på at ondulinetage har kortere levetid end andre faste tage. Generelt skal øvrige ringere løsninger give fradrag i maxprisen. Ved tvivl om materialer mv. må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.

Hvis udvidelsen er en bjælkehytte, og er bygget efter 1/1-2014, sættes der et flueben ved bjælkehytte.


Hovedhus - Udvidelse - Udført år

Her skrives hvilket år udvidelsen er sket.


Hovedhus - Udvidelse - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Hovedhus - Udvidelse - á pris

Dette er den gældende indeksregulerede pris


Hovedhus - Udvidelse - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis husets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, ufærdig yderbeklædning, utæt tag, fugt, svamp mv.


Hovedhus - Udvidelse - Begrundelse for fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis husets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, ufærdig yderbeklædning, utæt tag, fugt, svamp mv.


Udvidelse af hovedhus - Indvendig beklædning

Indvendig beklædning og loftsbeklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Andre beklædninger kan være lovlige, men giver ikke maxpris, og skal derfor give fradrag. Beklædning skal være spartlet, filtet og malet eller på anden måde færdigbehandlet for at give maxpris.


Udvidelse af hovedhus - Indvendig beklædning - Udført år

Her skrives hvilket år udvidelsen er sket


Udvidelse af hovedhus - Indvendig beklædning - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Udvidelse af hovedhus - Indvendig beklædning - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis beklædningen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, råd, fugt, svamp, forkert beklædning, manglende eller ufærdig behandling af beklædningen mv.


Udvidelse af hovedhus - Indvendig beklædning - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "manglende eller ufærdig beklædning, råd, fugt, svamp.


Udvidelse af hovedhus - Isolering

Isolering skal være min. 100 mm. sten-/glasuld eller tilsvarende godkendt isoleringsmateriale. Ikke godkendt materiale skal give fradrag. Ved tvivl om type eller tykkelse må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Udvidelse af hovedhus - Isolering - Udført år

Her skrives hvilket år isoleringen er opsat.


Udvidelse af hovedhus - Isolering - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Udvidelse af hovedhus - Isolering - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis isoleringen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for ikke godkendt type eller tykkelse.


Udvidelse af hovedhus - Isolering - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "isolering er ikke 100 mm".


Køkken

Den maksimale indeksregulerede pris for køkkener er baseret på et håndværksmæssigt korrekt udført funktionelt køkken med flere køkkenelementer eller tilsvarende opbyggede elementer. Som eksempel på køkken kan bla. nævnes overskabe, underskabe etableret med bordplade og vask. Køkken vurderes som køkken uanset om der er afløb eller ej.


Køkken - Udført år

Her skrives hvilket år køkkenet er bygget.


Køkken - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn. Hvis prisen er højere end den indeksregulerede maxpris, bliver den ikke brugt i den efterfølgende beregning.


Køkken - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis køkkenets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for råd, fugt, ufærdigt eller ikke-funktionelt.


Køkken - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, råd, fugt, ufærdigt"


Bad/toilet

Den maksimale indeksregulerede pris for badeværelser er baseret på et håndværksmæssigt korrekt udført funktionelt badeværelse med vådrumssikring af alle rumflader, varmt/koldt vand, afløb udstyret med toilet og brusebad samt udluftning. Hvis afløbet ikke er tilsluttet en tank eller kloak, skal badeværelset ikke vurderes som bad, men som hovedhus. Ved tvivl om vådrumssikring må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.

Bad/toilet udført før 1/1-2013 vurderes på baggrund af en dokumenteret udgift. Hvis udgiften ikke kan dokumenteres, kan der indsættes et skønnet beløb.

Det er sælgers ansvar, at afløbet er lovligt. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden. Sælger skal inden vurderingen afgive en erklæring om lovligheden af afløbet. Hvis erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes for afløb, (som vurderes under afløb).


Bad/toilet - Udført år

Her skrives hvilket år badeværelset er bygget


Bad/toilet - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn. Hvis bad/toilet er bygget efter 1/1-2013 og prisen er højere end den indeksregulerede maxpris, bliver den ikke brugt i den efterfølgende beregning.


Bad/toilet - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis badeværelsets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for råd, fugt, ufærdigt eller ikke-funktionelt, manglende vådrumssikring, udsugning, forkert fald mod afløb, kun koldt vand eller lignende.


Bad/toilet - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, råd, fugt, ufærdigt"


Nagelfast tilbehør

Nagelfast tilbehør er inventar der i sin konstruktion betinger, at komponenten fastgøres til væg, gulv eller anden stabil konstruktion. Tilpasset inventar er inventar, der er særligt tilpasset til og/eller installeret i bebyggelsen, hvor enten inventaret ikke umiddelbart kan fjernes og anvendes andetsteds eller inventarets fjernelse vil forringe værdien af det fjernede og/eller medføre større efterreparationer. Hvert tilbehør skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.


Nagelfast inventar - Udført år

Her skrives hvornår det nagelfaste tilbehør er opført/udført


Nagelfast inventar - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn.


Nagelfast inventar - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis anlæggets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, manglende funktion mv.


Nagelfast inventar - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand, manglende funktion".


Nagelfast inventar - Kommentar

Her skal det angives, hvilket nagelfast tilbehør, der er tale om.


Alternative energianlæg

Ved alternative energianlæg forstås eksempelvis varmepumper, vindmøller, jordvarmeanlæg. Hvert energianlæg skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.


Alternative energianlæg - Udført år

Her skrives hvornår energianlægget er fra.


Alternative energianlæg - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn.


Alternative energianlæg - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis anlæggets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, manglende funktion mv.


Alternative energianlæg - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand, manglende funktion".


Alternative energianlæg - Kommentar

Her kan kommentarer skrives, f.eks. hvilke alternative energianlæg, der er tale om.


Udhus

Et udhus defineres som en bygning, der primært anvendes til opbevaring af ting, f.eks. haveredskaber.

Hvert udhus skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.

For at udhuse kan opnå max pris pr. m2 gælder, at de skal være placeret på fundament. Yderbeklædning skal være blokhusbrædder, klinkebrædder, vandfaste plader eller andet brandhæmmende materiale på konstruktion på et min. 50 x 100 mm. træskelet. Vinduer kan være almindeligt glas. Taget skal være tagpap, fastlockplader eller termoplader. Udhuse kan være med isolering og indvendig beklædning. Ved tvivl om materialer må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.

Hvis udhuset er en bjælkehytte, og er bygget efter 1/1-2014, sættes der et flueben ved bjælkehytte.


Udhus - Udført år

Her skrives hvilket år udhuset er bygget. Tilbygninger/udvidelser behandles i et andet felt og skal ikke regnes med her.


Udhus - m2

Her skrives hvor mange m2 udhuset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Udhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis udhusets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, ufærdig eller ubehandlet yderbeklædning, utæt tag, fugt, svamp mv.


Udhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, råd, utæt tag, fugt, ufærdig yderbeklædning, svamp".


Udvidelse - Udhus

For at udhuse kan opnå max pris pr. m2 gælder, at de skal være placeret på fundament. Yderbeklædning skal være blokhusbrædder, klinkebrædder, vandfaste plader eller andet brandhæmmende materiale på konstruktion på et min. 50 x 100 mm. træskelet. Vinduer skal være almindeligt glas. Taget skal være tagpap, fastlockplader eller termoplader. Udhuse kan være med isolering og indvendig beklædning. Ved tvivl om materialer må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.

Hvis udvidelsen er en bjælkehytte, og er bygget efter 1/1-2014, sættes der et flueben ved bjælkehytte.


Udvidelse - Udhus - Udført år

Her skrives hvilket år udvidelsen er sket.


Udvidelse - Udhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis udhusets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, ufærdig eller ubehandlet yderbeklædning, utæt tag, fugt, svamp mv.


Udvidelse - Udhus - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål


Udvidelse - Udhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, ufærdig yderbeklædning, råd, utæt tag, fugt, svamp"


Indvendig beklædning, udvidelse af udhus

Indvendig beklædning og loftsbeklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Andre beklædninger kan være lovlige, men giver ikke maxpris, og skal derfor give fradrag. Beklædning behøver ikke være spartlet, filtet og malet eller på anden måde færdigbehandlet for at give maxpris.


Indvendig beklædning, udvidelse af udhus - Udført år

Her skrives hvilket år udvidelsen er sket.


Indvendig beklædning, udvidelse af udhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis beklædningen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, råd, fugt, svamp, forkert beklædning, manglende eller ufærdig behandling af beklædningen mv.


Indvendig beklædning, udvidelse af udhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "manglende eller ufærdig beklædning, råd, fugt, svamp.


Isolering, udvidelse af udhus

Isolering skal være min. 100 mm. sten-/glasuld eller tilsvarende godkendt isoleringsmateriale. Ikke godkendt materiale skal give fradrag. Ved tvivl om type eller tykkelse må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Isolering, udvidelse af udhus - Udført år

Her skrives hvilket år isoleringen er opsat.


Isolering, udvidelse af udhus - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Isolering, udvidelse af udhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis isoleringen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for ikke godkendt type eller tykkelse.


Isolering, udvidelse af udhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "isolering er ikke 100 mm".


Isolering, udvidelse af udhus - Total

Dette er et beregningsfelt


Indvendig beklædning - Udhus

Indvendig beklædning og loftsbeklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Andre beklædninger kan være lovlige, men giver ikke maxpris, og skal derfor give fradrag. Beklædningen behøver ikke at være spartlet, filtet og malet eller på anden måde færdigbehandlet for at give maxpris.


Indvendig beklædning - Udhus - Udført år

Her skrives hvilket år beklædningen er opsat.


Indvendig beklædning - Udhus - m2

Her skrives hvor mange m2 udhuset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Indvendig beklædning - Udhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis beklædningen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, råd, fugt, svamp.


Indvendig beklædning - Udhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "råd, fugt, svamp."


Isolering - Udhus

Isolering skal være min. 100 mm. sten-/glasuld eller andet godkendt isoleringsmateriale. Ikke godkendt materiale skal give fradrag. Ved tvivl om type eller tykkelse må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Isolering - Udhus - Udført år

Her skrives hvilket år isoleringen er opsat.


Isolering - Udhus - m2

Her skrives hvor mange m2 udhuset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Isolering - Udhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis isoleringen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for ikke-godkendt type eller tykkelse.


Isolering - Udhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "isolering er ikke 100 mm".


Åben overdækket terrasse

Der skal skelnes mellem åbne, lukkede og åbne overdækkede terrasser. Hver terrasse skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.

Åbne overdækkede terrasser kan være placeret sammenbygget med anden bebyggelse eller fritliggende på arealet. En åben overdækket terrasse skal være åben på mindst en side. For at åbne overdækkede terrasser kan opnå max pris pr. m2 gælder, at de skal være placeret på fundament. Taget skal være minimum tagpap, fastlockplader, termoplader eller lignende.


Åben overdækket terrasse - Udført år

Her skrives hvilket år terrassen er bygget.


Åben overdækket terrasse - m2

Her skrives hvor mange m2 terrassen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Åben overdækket terrasse - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis terrassen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, utæt tag, manglende fundament, forkert tagbelægning eller lignende.


Åben overdækket terrasse - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "mangler fundament, utæt tag, forkert tagbelægning" eller lignende.


Åben overdækket terrasse - indvendig beklædning

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - indvendig beklædning - Udført år

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - indvendig beklædning - m2

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - indvendig beklædning - á pris

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - indvendig beklædning - Årlig nedskrivning

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - indvendig beklædning - Subtotal

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - indvendig bekædning - Begrundelse for fradrag

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - indvendig beklædning - Fradrag

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - isolering

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - isolering - Udført år

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - isolering - m2

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - isolering - Fradrag

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Åben overdækket terrasse - isolering - Begrundelse for fradrag

Der kan ikke vurderes for indvendig beklædning og isolering på en åben overdækket terrasse. Disse felter skal derfor springes over


Udvidelse - Åben overdækket terrasse

En udvidelse af en overdækket terrasse kan være placeret sammenbygget med anden bebyggelse eller fritliggende på arealet. En overdækket terrasse skal være åben på mindst en side. For at overdækkede terrasser kan opnå max pris pr. m2 gælder, at de skal være placeret på fundament. Taget skal være tagpap, fastlockplader, termoplader eller lignende.


Udvidelse - Åben overdækket terrasse - Udført år

Her skrives hvilket år udvidelsen er bygget.


Udvidelse - Åben overdækket terrasse - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen af terrassen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Udvidelse - Åben overdækket terrasse - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis terrassen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, utæt tag, manglende fundament, forkert tagbelægning eller lignende.


Udvidelse - Åben overdækket terrasse - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "mangler fundament, utæt tag, forkert tagbelægning" eller lignende.


Lukket terrasse/udestue

En lukket terrasse/udestue kan være placeret sammenbygget med anden bebyggelse eller fritliggende på arealet. En lukket terrasse/udestue skal være lukket på alle sider. For at lukkede terrasser/udestuer kan opnå max pris pr. m2 gælder, at de skal være placeret på fundament. Yderbeklædning skal være blokhusbrædder, klinkebrædder, vandfaste plader eller andet brandhæmmende materiale på konstruktion på et min. 50 x 100 mm. træskelet. Indvendig beklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Vinduer kan være almindeligt glas. Taget skal være bølge-eternit, tagpap, fastlockplader, termoplader eller anden fast belægning. Ondulinetag betragtes som fast, hvis det ligger på et fast underlag. Vær obs på, at ondulinetage har en kortere levetid end andre faste tage. Ved tvivl om materialer må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Lukket terrasse/udestue - Udført år

Her skrives hvilket år terrassen/udestuen er bygget.


Lukket terrasse/udestue - m2

Her skrives hvor mange m2 terrassen/udestuen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Lukket terrasse/udestue - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis terrassens/udestuens værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, ufærdig eller ubehandlet yderbeklædning, fugt, svamp mv.


Lukket terrasse/udestue - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, råd, ufærdig yderbeklædning, utætte vinduer, utæt tag, fugt, svamp"


Udvidelse - Lukket terrasse/udestue

En udvidelse af en lukket terrasse/udestue kan være placeret sammenbygget med anden bebyggelse eller fritliggende på arealet. En lukket terrasse/udestue skal være lukket på alle sider. For at lukkede terrasser/udestuer kan opnå max pris pr. m2 gælder, at de skal være placeret på fundament. Yderbeklædning skal være blokhusbrædder, klinkebrædder, vandfaste plader eller andet brandhæmmende materiale på konstruktion på et min. 50 x 100 mm. træskelet. Indvendig beklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Vinduer skal være almindeligt glas. Taget skal være bølge-eternit, tagpap, fastlockplader, termoplader eller anden fast belægning. Ondulinetag betragtes som fast, hvis det ligger på et fast underlag. Vær obs på, at ondulinetage har en kortere levetid end andre faste tage. Ved tvivl om materialer må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Udvidelse - Lukket terrasse/udestue - Udført år

Her skrives hvilket år udvidelsen er bygget.


Udvidelse - Lukket terrasse/udestue - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Udvidelse - Lukket terrasse/udestue - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis terrassens/udestuens værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, fugt, svamp, ufærdig eller umalet yderbeklædning mv.


Udvidelse - Lukket terrasse/udestue - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, fugt, ufærdig yderbeklædning, svamp".


Indvendig beklædning, udvidelse af lukket terrasse/udestue

Indvendig beklædning og loftsbeklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Andre beklædninger kan være lovlige, men giver ikke maxpris, og skal derfor give fradrag. Beklædning skal være spartlet, filtet og malet eller på anden måde færdigbehandlet for at give maxpris.


Indvendig beklædning, udvidelse af lukket terrasse/udestue - Udført år

Her skrives hvilket år udvidelsen er sket.


Indvendig beklædning, udvidelse af lukket terrasse/udestue - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Indvendig beklædning, udvidelse af lukket terrasse/udestue - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis beklædningen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, råd, fugt, svamp, forkert beklædning, manglende eller ufærdig behandling af beklædningen mv.


Indvendig beklædning, udvidelse af lukket terrasse/udestue - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "manglende eller ufærdig beklædning, råd, fugt, svamp.


Isolering, udvidelse af lukket terrasse/udestue

Isolering skal være min. 100 mm. sten-/glasuld eller tilsvarende godkendt isoleringsmateriale. Ikke godkendt materiale skal give fradrag. Ved tvivl om type eller tykkelse må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Isolering, udvidelse af lukket terrasse/udestue - Udført år

Her skrives hvilket år isoleringen er opsat.


Isolering, udvidelse af lukket terrasse/udestue - m2

Her skrives hvor mange m2 udvidelsen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Isolering, udvidelse af lukket terrasse/udestue - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis isoleringen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for ikke godkendt type eller tykkelse.


Isolering, udvidelse af lukket terrasse/udestue - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "isolering er ikke 100 mm".


Isolering - Lukket terrasse/udestue

Isolering skal være min. 100 mm. sten-/glasuld eller andet godkendt isoleringsmateriale. Ikke godkendt materiale skal give fradrag. Ved tvivl om type eller tykkelse må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.


Isolering - Lukket terrasse/udestue - Udført år

Her skrives hvilket år isoleringen er opsat.


Isolering - Lukket terrasse/udestue - m2

Her skrives hvor mange m2 terrassen/udestuen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Isolering - Lukket terrasse/udestue - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis isoleringen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for ikke-godkendt type eller tykkelse.


Isolering - Lukket terrasse/udestue - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "isolering er ikke 100 mm".


Indvendig beklædning - Lukket terrasse/udestue

Indvendig beklædning og loftsbeklædning skal være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Andre beklædninger kan være lovlige, men giver ikke maxpris, og skal derfor give fradrag. Beklædning skal være spartlet, filtet og malet eller på anden måde færdigbehandlet for at give maxpris.


Indvendig beklædning - Lukket terrasse/udestue - Udført år

Her skrives hvilket år beklædningen er opsat.


Indvendig beklædning - Lukket terrasse/udestue - m2

Her skrives hvor mange m2 terrassen/udestuen er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Indvendig beklædning - Lukket terrasse/udestue - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis beklædningen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand, råd, fugt, svamp, forkert beklædning, manglende eller ufærdig behandling af beklædningen mv.


Indvendig beklædning - Lukket terrasse/udestue - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "manglende eller ufærdig beklædning, råd, fugt, svamp.


Åben terrasse

Åbne terrasser er terrasser uden tag. Åbne terrasser skal kun vurderes, hvis de er opført før 1/1-2013. Efter 1/1-2013 skal det vurderes som havens anlæg (kongres 2012).


Åben terrasse - Udført år

Her skrives hvilket år den åbne terrasse er lavet. Hvis den er bygget efter 1/1-2013, bliver der ikke foretaget en beregning her.


Åben terrasse - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn.


Åben terrasse - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis terrassen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand.


Åben terrasse - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand".


Parkerings plads

En parkeringsplads kan kun vurderes, hvis etablering af parkeringspladsen er et krav fra en myndighed og den har en størrelse på min. 8 m2. Hvis P-plads ikke er et krav fra en myndighed vurderes den ikke som P-plads, men som en del af havens anlæg.


Parkerings plads - Udført år

Her skrives hvilket år P-pladsen er lavet.


Parkerings plads - m2

Her skrives antal m2.


Parkerings plads - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn.


Parkerings plads - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis P-pladsen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig stand.


Parkerings plads - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand".Energi og Diverse

Hvert anlæg skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.


Tilslutninger - El

Der skal foreligge dokumentation for tilslutningsafgiften. Hvis tilslutningsafgift fremgår af en tidligere vurderingsrapport, betragtes det som dokumenteret. Hvis ikke, skal sælger søge dokumentation ved el-forsyningen på beløbet i det år, hvor tilslutningen blev oprettet.


Tilslutninger - Vand

Der skal foreligge dokumentation for tilslutningsafgiften. Hvis tilslutningsafgift fremgår af en tidligere vurderingsrapport, betragtes det som dokumenteret. Hvis ikke, skal sælger søge dokumentation ved vand-forsyningen på beløbet i det år, hvor tilslutningen blev oprettet.


Tilslutninger - Stikledning

Ved el-stikledning forstås fremførelse fra hovedsikringsskabet til målerrammen.

Der skal foreligge dokumentation for tilslutningsafgiften. Hvis tilslutningsafgift fremgår af en tidligere vurderingsrapport, betragtes det som dokumenteret. Hvis ikke, skal sælger søge dokumentation ved el-forsyningen på beløbet i det år, hvor tilslutningen blev oprettet.

Hvis en el-stikledning forbinder flere huse via en sløjfe, skal stikledningen vurderes med enten det antal meter, der er fra hovedsikringsskabet til huset ELLER med det antal meter, der er mellem huset og det forrige hus i sløjfen, medmindre der foreligger dokumentation på de reelle udgifter.

Man skal være opmærksom på lokale regler, inden man vurderer el-stikledningen. Flere steder er etableringen af el-stikledningen inkluderet i prisen på tilslutningsafgiften.


Tilslutninger - Total

Dette er et beregningsfelt


El installation

Indvendig el-installation regnes fra og med målerrammen.

Hver el-installation skal vurderes særskilt, hvis der er forskellige installationer i de forskellige bygninger. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.

Det er sælgers ansvar, at el-installationen er lovlig. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af el-installationen. Sælger skal inden vurderingen afgive en erklæring om lovligheden af el-installationen, samt om installationen er udført af en autoriseret el-installatør. Hvis erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes el-installation.

For at få den indeksregulerede maxpris forudsætter det endvidere, at el-installationen lever op til moderne normer, f.eks. omkring antallet af stikkontakter. Se evt.  http://kolonihave.dk/elinstallationer , som dog alene er vejledende.


El installation - Udført år

Her skrives hvilket år installationen er udført.


El installation - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


El installation - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis installationen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis, hvis der ikke er nok stikkontakter, eller hvis installationen er mangelfuld eller lignende.


El installation - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "stikkontakter virker ikke, afbrydere hænger ud af væggen, antallet af stikkontakter lever ikke op til moderne standard".


Gas installation

Hver gas-installation skal vurderes særskilt, hvis der er forskellige installationer i de forskellige bygninger. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.

Det er sælgers ansvar, at gas-installationen er lovlig. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af gas-installationen. Sælger skal inden vurderingen afgive en erklæring om lovligheden af gas-installationen, samt om installationen er udført af en autoriseret gas-installatør. Hvis erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes gas-installation.

Et flaskegaskomfur monteret med gasslange til en lavtryksregulator på en gasflaske kræver ikke autorisation.


Gas installation - Udført år

Her skrives hvilket år installationen er udført.


Gas installation - m2

Her skriver hvor mange m2 huset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Gas installation - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis installationen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis hvis installationen ikke virker.


Gas installation - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "Installationen virker ikke."


Ildsted / Skorsten

For at man kan vurdere et ildsted/skorsten, skal det være monteret og funktionsdygtigt. Vurderingsudvalget skal påse, at skorstensfejeren har foretaget det årlige eftersyn. Hvis det ikke er foretaget, skal vurderingsudvalget notere det, så bestyrelsen kan sørge for at den bliver foretaget.


Ildsted / Skorsten - Udført år

Her skrives hvilket år ildstedet/skorstenen er udført


Ildsted / Skorsten - Årligt eftersyn

Her kan anføres om årligt eftersyn er foretaget.


Ildsted / Skorsten - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn.


Ildsted / Skorsten - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis ildsted/skorsten efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis ved dårlig stand.


Ildsted / Skorsten - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand"


Solenergi

Det er alene typegodkendte solenergianlæg til el, vand og ventilation, der kan vurderes. Solenergianlæg opsat i forskellige år, skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.

Hvis sælger oplyser, at sol-energianlægget leverer 240 v. til stikkontakterne, skal der - udover solenergianlægget - også vurderes en el-installation.


Solenergi - Udført år

Her skrives hvilket år solenergianlægget er opsat.


Solenergi - Pris

Her skrives den oprindelige pris. Som udgangspunkt skal prisen være dokumenteret, men hvis ejer ikke kan dokumentere det, kan en pris fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn.


Solenergi - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis anlægget efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis ved dårlig stand eller hvis anlægget ikke virker.


Solenergi - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand, anlægget virker ikke"


Solenergi - Kommentar

Her kan kommentarer skrives, f.eks hvilken type solenergi, der er tale om.


Afløb, Kloak, afløb samletank eller lignende spildevandsløsninger

Dokumenterede udgifter til kloak, afløb, samletank eller lignende spildevandsløsninger angives her.

Det er sælgers ansvar, at kloak og afløb er lovlige. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af kloak og afløb. Sælger skal inden vurderingen afgive en erklæring om lovligheden af kloak og afløb, samt om installationen er udført af en autoriseret kloakmester. Hvis erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes for kloak eller afløb.

En målerbrønd på haveloddet skal også vurderes under afløb, medmindre den tilhører foreningen.

Ved vurdering af kloakering er det kun kloakken på haveloddet, der skal vurderes (fra havelågen til huset). Hvis haveforeningen har lagt ud for medlemmet, så er det haveforeningen, der fastsætter en pris pr. havelod, og det er denne pris, der medtages i vurderingen.

Udgifter til det kollektive kloakanlæg (hovedkloakledninger i vejene/stierne) skal ikke medtages i vurderingen, da denne udgift bliver medtaget på anden vis i forbindelse med et salg eller overdragelse.


Afløb - Udført år

Her skrives hvilket år afløbet er etableret.


Afløb - Pris

Som udgangspunkt dokumenteret udgift. Hvis sælger kan dokumentere at afløbet er lovligt, men prisen ikke kan dokumenteres, kan der anvendes skønnet pris.


Afløb - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. Det er de udvendige mål, der skal regnes med.


Afløb - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis afløbet efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis ved dårlig stand, lugtgener, tilstopning eller lignende.


Afløb - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand, lugtgener, tilstopning".


Faskine

Faskiner skal være lovligt etableret i henhold til lokale regler. Det er sælgers ansvar, at faskinen er lovlig. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af faskinen. Sælger skal inden vurderingen afgive en erklæring om lovligheden af faskinen. Hvis erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes faskine.


Faskine - Udført år

Her skrives hvilket år faskinen er etableret.


Faskine - Pris

Som udgangspunkt dokumenteret udgift. Hvis sælger kan dokumentere at faskinen er lovlig, men prisen ikke kan dokumenteres, kan der anvendes skønnet pris.


Faskine - Årlig nedskrivning

Dette er et beregningsfelt


Faskine - Subtotal

Dette er et beregningsfelt


Faskine - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis faskinen efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis ved dårlig stand, manglende tilslutning eller lignende.


Faskine - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand, manglende tilslutning".


Fundament

Et fundament skal kunne bære det hus, som er bygget på det uden at huset sætter sig eller tager skade. Der skelnes mellem 3 fundamenttyper. Ved tvivl om typen eller dybden på fundamentet må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund.

Det er sælgers ansvar, at oplysningerne er rigtige. Vurderingsudvalget skal altså ikke grave for at undersøge typen eller måle dybden på fundamentet, medmindre det kan ses med det blotte øje. Fundamenter vurderes med indeksregulerede priser. Hvis fundamentet er færdiggjort før 1/1-2014, vurderes fundamentet med den dokumenterede udgift. Hvis sælger kan dokumentere at fundamentet kan bære det hus, som er bygget på det, men prisen ikke kan dokumenteres, kan der anvendes skønnet pris.


Fundament - Udført år

Her skrives hvilket år fundamentet er færdiggjort.


Fundament - Fundament type

Her vælges en type på rullemenuen 

1. Fundament med sokkelsten eller lignende vælges, hvis: 
a. fundamentet består af sokkelsten eller lignende, hvorpå der er lagt en ramme som huset er bygget på. 
b. fundamentet består af en rand af betonsten, hvorpå der er lagt en ramme, som huset er bygget på 
c. punktfundamenter, som ikke er gravet ned til frostfri dybde

2. Fundament med frostsikre punktfundamenter vælges, hvis punktfundamentet er gravet ned til frostfri dybde (80 cm), eller hvis der er tale om skruefundamenter.

3. Fundament inkl. støbt gulv vælges, hvis fundamentet er gravet ned til frostfri dybde (80 cm), og er fuldstøbt i beton.

Ved tvivl om type og dybde lægges sælgers oplysninger eller tegninger til grund.


Fundament - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. Det er de udvendige mål, der skal regnes med.


Fundament - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis fundamentet efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis hvis huset har sætningsrevner, eller der er revner i fundamentet eller fundamentet har dårlig finish. Ved punkt fundamenter skal der gives fradrag for evt. manglende rottespærring.


Fundament - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "huset har sætningsrevner, fundamentet har revner eller fremstår ufærdigt eller med dårlig finish".


Drivhus

Der er mange forskellige lokale regler om drivhuse. Vær derfor opmærksom på disse.


Drivhus - Udført år

Her skrives hvilket år drivhuset er opsat.


Drivhus - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. Det er de udvendige mål, der skal regnes med.


Drivhus - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis drivhuset efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis hvis drivhuset mangler glas eller lignende.


Drivhus - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "drivhuset mangler glas".


Tillæg udokumenteret

Hvis der er udokumenterede udgifter til synlige forbedringer eller hvis hus mv. er helt ekstraordinært godt udført eller vedligeholdt, kan disse udgifter indgå som en del af vurderingssummen. Alle typer af vedligehold og forbedringer (herunder gulvvarme)kan indgå, eksempelvis nyt tag, nye termovinduer. Hver tillæg skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik.


Tillæg udokumenteret - Udokumenteret

Hvis der er udokumenterede udgifter til synlige forbedringer eller hvis hus mv. er helt ekstraordinært godt udført eller vedligeholdt, kan disse udgifter indgå som en del af vurderingssummen. Alle typer af vedligehold og forbedringer kan indgå, eksempelvis nyt tag, nye termovinduer, men der kan generelt ikke gives tillæg for noget, som ville have givet fradrag, hvis det ikke var der.

Eksempel:

Et manglende tag ville give fradrag

Et nyt tag skal derfor som udgangspunkt ikke give et tillæg. Men hvis taget er væsentligt nyere end hovedhuset, så kan der gives et tillæg, fordi taget generelt set er vurderet og nedskrevet, som en del af hovedhuset. Tillægget skal altså alene modsvare den nedskrivning, som der er sket på hovedhuset – og kun for den del, der vedrører taget. Der skal IKKE gives et tillæg for den fulde nyværdi af taget.

Tillægget fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn eller baseres på sælgers oplysninger. Det er pt. ikke muligt at nedskrive udokumenterede tillæg, og derfor skal tillægget fastsættes til den værdi, det rent faktisk har.

Tillægget må ikke overstige 30 % af bebyggelsens aktuelle værdi efter nedskrivning og fradrag. Tillæg skal begrundes skriftligt. Der kan kun gives et udokumenteret tillæg.


Tillæg udokumenteret - Begrundelse

Her SKAL skrives en begrundelse for tillægget, som beskriver, hvorfor der er givet tillæg. Eksempler på begrundelser kan være "Huset er helt ekstraordinært godt udført/vedligeholdt, badeværelset er synligt forbedret, taget er fra indeværende år"


Tillæg udokumenteret - procent af bebyggelsens aktuelle værdi

Dette felt bliver rødt, hvis det udokumenterede tillæg overstiger den tilladte grænse. Hvis feltet er rødt kan vurderingen ikke gemmes.


Tillæg dokumenteret - Udført år

Her skrives hvornår det omhandlede er udført.


Tillæg dokumenteret - Pris

Hvis der er dokumenterede udgifter til forbedringer/vedligeholdelse kan disse udgifter indgå som en del af vurderingssummen. Det er et KRAV, at der udleveres dokumentation for udgiften, og at forbedringen rent faktisk er foretaget i den kvalitet, som er angivet i dokumentationen.

Alle typer af vedligehold og forbedringer kan indgå, eksempelvis nyt tag, gulvvarme, nye termovinduer. Generelt skal der ikke gives tillæg for noget, som ville have givet fradrag, hvis det ikke var der, medmindre det er væsentligt nyere end hovedhuset. Hvert tillæg skal vurderes særskilt. Der klikkes på plustegnet for at åbne endnu en rubrik. Tillægget må ikke overstige 100 % af bebyggelsens aktuelle værdi før nedskrivning og fradrag (referenceprisen).


Tillæg dokumenteret - Fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis tillæggets genstand efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis ved dårlig stand, manglende funktionalitet eller lignende.


Tillæg dokumenteret - Begrundelse for fradrag

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig stand, manglende funktionalitet".


Tillæg dokumenteret - Kommentar

Her kan skrives eventuelle kommentarer.


Procent af referenceprisen

Uanset om et tillæg er dokumenteret eller udokumenteret, kan tillæg aldrig medføre, at bebyggelsens værdi efter nedskrivning og fradrag bliver højere end bebyggelsens aktuelle værdi før nedskrivning og fradrag.

Hvis bebyggelsens aktuelle værdi efter nedskrivning og fradrag er på 100.000 kr., og på 75.000 kr. efter nedskrivning og fradrag, så må de samlede tillæg altså ikke overstige 25.000 kr.

Dette felt bliver rødt, hvis det dokumenterede tillæg overstige den tilladte grænse. Hvis feltet er rødt kan vurderingen ikke gemmes.


Løsøre

Løsørelisten skal laves af sælger inden vurdering. Løsøre defineres som tilbehør til hovedhus, udhus mv., og som ikke er nagelfast eller tilpasset inventar. Som eksempel kan nævnes standardhvidevarer, møbler, gardiner, lamper osv. Et komfur opstillet i en skabsrække er f.eks. løsøre. Vurderingsudvalget skal tilse, at tingene er til stede i henhold til sælgers løsøreliste. Hvis dette er tilfældet, sættes beløbet ind i systemet, som herefter beregner procenten af den samlede værdiansættelse. Løsøreprisen må ikke overstige 20 % af den samlede vurdering af have og bebyggelse og må ikke overstige 64.104,13 kr. (2014 er index 100). Feltet bliver rødt, hvis prisen overstiger den tilladte grænse.


Andre bemærkninger

Her kan vurderingsudvalget skrive deres generelle bemærkninger til huset, som ikke kan stå andre steder. Det er også her, der kan gives bemærkninger om evt. ulovligt byggeri.


Bjælkehytte

Hvis huset er fra før 1/1-2014 skal der IKKE sættes flueben ved bjælkehytte. Bjælkehytter bygget før 1/1-2014 skal vurderes som et hovedhus uden isolering og indvendig beklædning. Da bjælkehytter ofte ikke lever op til de krav, der stilles til hovedhuse, skal der formentlig gives fradrag.

Bjælkehuse bygget efter 1/1-2014 med brædder/bjælker over 70 mm tykke, vurderes som et hovedhus uden tillæg for indvendig beklædning og isolering, medmindre dette rent faktisk findes.

Hvis der er tale om et bræddehus/bjælkehytte med brædder/bjælker, der er under 70 mm tykke, skal der gives fradrag. Ved tvivl må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund. Brædder/bjælker på 33-69 mm skal give fradrag på 55 %. Brædder/bjælker på 25-32 mm skal give fradrag på 70 %.


Bjælkehytte - Udført år

Her skrives hvilket år huset er bygget. Tilbygninger/udvidelser behandles i et andet felt og skal ikke regnes med her.


Bjælkehytte - m2

Her skrives hvor mange m2 huset er på. M2 beregnes efter de udvendige mål.


Bjælkehytte - Bjælke tykkelse

Her vælges tykkelsen på de anvendte brædder.


Bjælkehytte - fradrag

Her skrives beløbet på evt. fradrag. Hvis husets værdi efter nedskrivning skønnes ringere end den værdi, som systemet foreslår, SKAL der gives fradrag. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, fugt, svamp, ufærdig eller ubehandlet yderbeklædning mv.

Bjælkehytte - Begrundelse

Her SKAL skrives en begrundelse for fradraget, som beskriver, hvorfor der er givet fradrag. Eksempler på begrundelser kan være "dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, ufærdig yderbeklædning, fugt, svamp mv."


 Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jørgen Ullman | Svar 13.05.2016 20.03

Jeg henviser til mine kommentarer på forsiden på nærværende hjemmeside.

Julle | Svar 08.05.2016 18.34

Se venligst dette brev som fortæller alt om kolonihaveforbundet.
Gå ind på Google søg 1. hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand.

Henning | Svar 08.05.2016 17.32

skift hele ledelsen ud, det er en gammel mand der styrer det hele. Han tror stadig det hele styres fra Dronnings Tværgade, vi lever ikke i år 1930.

Henning 08.05.2016 18.41

Ønsker ingen kommentar på e-mail

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.11 | 02:05

Opskrivning til venteliste - åbner den i 2018 ?

...
02.11 | 02:01

Ønsker opskrivning på venteliste, følger siden her.

Venlig hilsen

Jessie Neerup Hoffmann
Mobil: 60896301

...
26.07 | 09:23

Hej Jørgen. Det var ærgerligt. Men tak for hurtigt svar.

...
25.07 | 09:02

Hej Charlotte. Det kan læses i vores udhængsskab og på vores hjemmeside, senest medio april 2018

...
Du kan lide denne side